Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44168
Skelbimo data: 2020-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.50
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. AP-458

URBANISTINĖS PLĖTROS IR ŪKIO DEPARTAMENTO

STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Šiaulių miesto teritorijoje esantys ir Skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirti statiniai būtų naudojami ir prižiūrimi, o Savivaldybės užsakovo (statytojo) teisėmis statomi ir nuosavybės teise valdomi pastatai bei statiniai, kurių statybos darbų organizavimas ir priežiūra yra Skyriaus kompetencijoje, būtų statomi, rekonstruojami ir remontuojami laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statinių projektų statybos techninių reglamentų, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimų.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statinio statybos specialiųjų (mechanikos) darbų techninės priežiūros ir statinių naudojimo priežiūros – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti statybos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Turėti galiojantį ypatingųjų statinių specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo (vandentiekis, nuotekos, šildymas, vėdinimas) kvalifikacijos atestatą.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statybos procesą bei investicijas, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, informaciniu programiniu kompleksu „SĄMATA“ (UAB „Sistela“).

4.5. Gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

5.1. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės nuosavybės teise valdomų pastatų bei statinių, kurių statybos darbų organizavimas ir priežiūra yra Skyriaus kompetencijoje, statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, modernizavimo specialiųjų statybos (mechanikos) darbų techninę priežiūrą ir/ar šios priežiūros paslaugų kontrolę, kontroliuoja ir koordinuoja rangovų sutartinių įsipareigojimų ir sutarčių vykdymą.

5.2. Vykdo statinių naudojimo priežiūrą, kontroliuoja, kaip Skyriaus vedėjo įsakymu jam priskirtoje teritorijoje Skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirtų statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai naudoja bei prižiūri statinius, reikalauja, kad statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai laikytųsi statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų.

5.3. Pagal Skyriaus kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus ir per Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus terminus perduoda juos organams, įgaliotiems nagrinėti administracinio nusižengimo bylas.

5.4. Rengia objektų statybos (rekonstravimo, remonto) projektinės dokumentacijos parengimo technines užduotis, projektų rangovams teikia privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, kuruoja priskirtų projektų parengimo procesą, tikrina parengtus projektus, teikia privalomąsias pastabas projektų rangovams ir kontroliuoja jų įvykdymą, teikia prašymus statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

5.5. Rengia statybos darbų sąmatinės vertės skaičiavimus lėšų poreikiui nustatyti, tikrina rangovų pateiktus statybos darbų sąmatinės vertės skaičiavimus, rangovo parengtus darbo projektus, tikrina ir pasirašo atliktų darbų aktus.

5.6. Rengia inžinerinių paslaugų, statybos rangos darbų konkursų dokumentus bei sutarčių projektus, vykdo mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

5.7. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su pareigybės funkcijomis, teikia juos derinti teisės aktų nustatyta tvarka.

5.8. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, rengia į juos atsakymų projektus, konsultuoja interesantus pareigybės aprašyme priskirtos kompetencijos klausimais.

5.9. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

5.10. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Minkevičienė
Telefonas: 8 5 2196811
El. paštas: vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.