Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9002
Skelbimo data: 2020-02-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymu Nr. PAD-75


URBANISTINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti tęstinį teritorijų planavimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – teritorijų planavimo organizavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros arba kraštovaizdžio architektūros studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį architektūros, urbanistikos ir (ar) teritorijų planavimo srityje;
4.3. mokėti naudotis Nekilnojamojo turto registro, Teritorijų planavimo dokumentų registro ir kitų prieinamų valstybės registrų duomenimis;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, dokumentų valdymą;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, ArcGIS programa, „AutoCad“ programa.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja tęstinį teritorijų planavimą:
5.1.1. pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano monitoringo išvadas, išaiškintas problemines situacijas, visuomenės pasiūlymus, miesto strategiją, galimybių studijas ir koncepcijas nustato prioritetus ir planavimo tikslus bei reikalingas planuoti teritorijas;
5.1.2. nustato, kokie reikalingi parengiamieji darbai, pvz.: tyrimai, analizės, studijos ir pan.;
5.1.3. teikia siūlymus, kokie parengiamieji darbai iki teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios turi būti parengti ir kokiu būdu;
5.1.4. rengia įsakymų ir sprendimų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo;
5.1.5. rengia planavimo užduotis ir programas;
5.1.6. rengia paslaugų ar darbų pirkimo ir architektūrinių bei urbanistinių konkursų sąlygas;
5.2. vykdo skyriuje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių tikrinimą:
5.2.1. tikrina skyriuje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapų stadijų dokumentus ir teikia pastabas bei pasiūlymus rengėjams;
5.2.2. tikrina sprendinių atitiktį planavimo tikslams, sąlygoms, sutarčių reikalavimams ir aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams;
5.2.3. rengia išvadas komisijoms ir darbo grupėms;
5.3. atstovauja Savivaldybės administracijai įgyvendinant bendradarbiavimo susitarimus su organizacijomis ir asociacijomis teritorijų planavimo srityje;
5.4. tikrina sutartinio darbo kokybę pagal paslaugų atlikimo ir darbų vykdymo sutartis su Savivaldybės administracija dėl konkursų, galimybių studijų ar dirbtuvių organizavimo ir leidinių išleidimo.
6. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-02-12
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.