Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Teritorijų planavimo poskyrio Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 8962
Skelbimo data: 2020-01-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Teritorijų planavimo poskyrio Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. PAD-1

URBANISTINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO
ARCHITEKTŪROS IR MIESTO PLANAVIMO SKYRIAUS TERITORIJŲ PLANAVIMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti teritorijų planavimo dokumentų sąlygas, vertinti teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, ataskaitas, koncepcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – teritorijų planavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos, architektūros arba kraštovaizdžio architektūros studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo dokumentų rengimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, žemės naudojimą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu, „ArcGIS“ programa, TPDRIS, ŽPDRIS sistemose.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. tikrina planavimo organizatorių prašymus sąlygoms gauti ir paraiškas sąlygoms teritorijų planavimo dokumentams rengti;
5.2. nagrinėja planavimo organizatorių prašymus ir pridedamus papildomus dokumentus, vadovaudamasis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir teritorijų planavimo normų sąvadu;
5.3. rengia motyvuotus atsakymo projektus planavimo organizatoriams, jei planavimo sąlygos negali būti išduodamos, pagrįsdamas teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, teisės aktais;
5.4. pateikia paraiškas kitoms institucijoms, kurios pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius turėtų išduoti planavimo sąlygas;
5.5. nagrinėja gautas kitų institucijų sąlygas, analizuoja jas, konsultuodamasis su jų rengėjais;
5.6. analizuoja pagal pateiktą paraišką planuojamoje teritorijoje galiojančių ir Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, teikia siūlymus dėl teritorijos tvarkymo režimo ir apimčių nustatymo, užstatymo tipo;
5.7. parengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti TPDRIS sistemoje, pateikia jas tvirtinti ir išduoda planavimo organizatoriui;
5.8. vertina planavimo dokumentus, ruošia išvadas dėl koncepcijų, sprendinių atitikimo išduotoms sąlygoms, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams, teisės aktams Architektūros įstatyme nurodytais kokybės kriterijais;
5.9. tikrina, ar yra suplanuotas ataskaitose kitas kiekybinis ir kokybinis poveikis aplinkai, išskyrus įvertintąjį pagal atliktas SPAV procedūras jau patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų;
5.10. vertina PAV ir SPAV programas, ataskaitas, ruošia sprendimus ir išvadas dėl jų;
5.11. rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo, procedūrų;
5.12. įkelia duomenis į TPDRIS sistemą;
5.13. vertina TPDRIS sistemoje pateiktus derinti teritorijų planavimo dokumentus;
5.14. nustato reikalavimus ir teikia išvadas žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektams, dirba ŽPDRIS sistemoje;
5.15. teikia motyvuotus siūlymus dėl nesutvarkytų viešųjų erdvių Klaipėdos mieste, ruošia sąlygas planuojamų viešųjų erdvių sutvarkymui.
6. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, poskyrio vedėjo ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.


Susipažinau
______________________
(Parašas)
______________________
(Vardas ir pavardė)
______________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5219 6804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-01-22
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.