Šeštadienis, gegužės 18 d.

Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (ekologas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 57166
Skelbimo data: 2023-09-05
Skelbimas galioja iki: 2023-09-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (ekologas) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,767.00
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
URBANISTIKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (EKOLOGO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Aplinkos apsauga, ekologija.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Įmonių veiklos poveikio aplinkai, gyvūnų laikymo, želdynų ir želdinių apsaugos, atliekų tvarkymo taisyklių laikomosi kontrolės.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
15. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
17. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
18. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
19. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
21. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
24. Išduoda leidimus kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus medžius ir krūmus, numato kompensacines priemones už sunaikintus želdinius ar padidėjusią neigiamą įtaką aplinkai.
25. Rengia skyriaus inicijuojamų darbų ir pasalugų viešųjų pirkimų procedūromjs reikiamą dokumentaciją ir dalyvauja viešųjų pirkimų procesuose.
26. Rengia sutarčių, susitarimų su bendradarbiavimo įmonėmis, organizacijomis ir kitomis institucijomis aplinkosaugos klausimais projektus, kontroliuoja įmonių veiklos poveikį aplinkai.
27. Rengia, koordinuoja rajono aplinkosaugines programas, strategiją, ruošia tikslines rajono aplinkos apsaugos programas, organizuoja jų įgyvendinimą, rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos panaudojimo ataskaitas.
28. Kontroliuoja gyvūnų laikymo Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių laikymąsi, organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemų būtinų susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, atliekų tvarkymo planų rengimą ir įgyvendinimą;.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – biologija (arba);
29.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
29.4. studijų kryptis – ekologija (arba);
29.5. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
arba:
29.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
29.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
30. Transporto priemonių pažymėjimai:
30.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. komunikacija - 4 lygis;
31.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
31.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
31.4. organizuotumas - 3 lygis;
31.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
32.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;
32.2. informacijos valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jurgita Kozlova-Burokė
Telefonas: +370 5 271 7561; +370 8 672 86093
El. paštas: jurgita.kozlova-buroke@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.