Ūkvedys

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 96840
Skelbimo data: 2024-06-10
Skelbimas galioja iki: 2024-06-25 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Ūkvedys
Pareiginės algos koeficientas: 0,88
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1571,15
Darbo vieta (miestas): Marijampolė
Informacija apie įstaigą: Pavaduotojo ūkiui mėnesinis darbo atlygis, neatskaičius mokesčių nuo 1570 iki 1990 Eur.
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės paskirtis – vadovauti pavaldaus personalo darbui, organizuoti gimnazijos ūkinę veiklą, rūpintis gimnazijos turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, inicijuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą gimnazijoje. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui tiesiogiai pavaldus gimnazijos direktoriui.

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1 pareigybė (40 val. per savaitę)

Darbo sutartis - neterminuota

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį (galimas koeficiento intervalas 0,88-1,50).

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1.1 Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. turėti ūkio valdymo ar/ir organizacinio ar/ir vadovaujamo darbo patirties – ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

1.3. žinoti dokumentų valdymo, personalo valdymo, darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos normas bei taisykles, išmanyti pastatų techninės priežiūros pagrindus.

1.4. išmanyti viešųjų pirkimų organizavimo procedūras;

1.5. gebėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

1.6. gebėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programų paketu);

1.7. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, pateikti išvadas, rengti ataskaitas, dokumentus, spręsti iškilusias problemas, dirbti komandoje;

1.8. turėti vairuotojo pažymėjimą;

1.9. turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos ir kitus teisės aktuose numatytus pažymėjimus.

1.10. būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais atliekamas funkcijas, gimnazijos nuostatais, direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šios pareigybės aprašymu.

2. Pretendentas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį) privalo pateikti:

2.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

2.3. gyvenimo aprašymą (CV), parengtą lietuvių kalba;

2.4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

2.5. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

2.6. Pretendento anketą (Aprašo 2 priedas);

2.7. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

3. Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Marijampolė, Kauno g. 7, LT-68175
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.