Ūkio skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68084
Skelbimo data: 2020-12-18
Konkursą inicijuojanti įstaig: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Pareigos: Ūkio skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Telšiai
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės

Laimos Jurytės-Zakarauskienės

2020-01-27 įsakymu Nr. V-27

ŪKIO SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGINIAI NUOSTATAI

1. Tiesioginis vadovas

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Centro) vadovas

2. Skyrius/padalinys

Ūkio skyrius (toliau – Skyrius)

3. Pavaldūs darbuotojai:

Elektrikas;

Skyriaus vairuotojas;

Greitosios medicinos pagalbos skyriaus vairuotojas;

Kūrikas.

4. Pavaduojantis darbuotojas

Centro vadovo įsakymu paskirtas asmuo.

5. Ką pavaduoja

Vairuotoją.

6. Teisės aktai ir vidaus tvarkos dokumentai, kurie reglamentuoja darbuotojo darbą

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;

Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklės;

Darbo tvarkos taisyklės;

Darbo apmokėjimo sistema;

Šie pareiginiai nuostatai;

Skyriaus reglamentas;

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

7. Parašo teisė: Įstaigos viduje – pagal kompetenciją

Už įstaigos ribų – pagal kompetenciją arba atskirus įgaliojimus

8. Bendroji dalis:

8.1. vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybės grupei;

8.2. vedėją į pareigas priima (viešojo konkurso būdu) ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis Centro vadovas;

8.3. vedėjo pareigoms priimamas asmuo turi turėti ne žemesnį nei profesinės kvalifikacijos išsilavinimą;

8.4. turėti ne mažesnę kaip 2 metų bendrąją arba profesinio darbo patirtį, turėti ūkinio valdymo arba vadovavimo, administravimo srityje patirties;

8.5. vedėjas pavaldus Centro vadovui;

8.6. kai vedėjo nėra darbo vietoje (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), jo pareigas laikinai eina Centro vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas;

8.7. vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Centro įstatais, darbo sutartimi, šiais pareiginiais nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, Centro vadovo įsakymais, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, taip pat profesinę veiklą reglamentuojančiu etikos kodeksu;

8.8. mandagiai ir geranoriškai bendrauti su klientais, pacientais, bei kolegomis;

8.9. palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje;

8.10. laikytis darbo saugos reikalavimų;

8.11. kelti profesinė kvalifikaciją;

8.12. darbo vietoje atrodyti tvarkingai;

8.13. vedėjas einantis šias pareigas privalo deklaruoti privačius interesus;

8.14. šie pareiginiai nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Centro vadovo įsakymu.

9. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

9.1 išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, pastatų techninę priežiūrą, techninio parko sudėtį, techninio parko remonto organizavimą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą;

9.2 būti išklausius priešgaisrinės saugos mokymo programą ir turėti nustatytos formos galiojantį tai patvirtinantį dokumentą;

9.3 būti išlaikius žinių tikrinimo testą pagal Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, švietimo programą;

9.4 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

9.5 gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

9.6 mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis.

10. Vedėjo funkcijos:

10.1 planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, asmeniškai atsako už šiam skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

10.2 vadovaujantis įstatymais bei statybos techninių reglamentų nuostatomis, organizuoja tinkamą pastatų techninę priežiūrą, stebi pastatų eksploatavimo pokyčius, rengia ir teikia ataskaitas apie pastatų eksploatavimą ir jų techninę priežiūrą, apie pastebėtus defektus nedelsiant informuoja Centro vadovą;

10.3 tvarko pastatų elektros ūkio techninę dokumentaciją, organizuoja elektros įrenginių ir sistemų techninę priežiūrą, matavimus, užtikrina patikimą elektros įrenginių ir sistemų veikimą pagal elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus, organizuoja gedimų šalinimą, tvarko elektros energijos sunaudojimo apskaitą ir pateikia atitinkamoms įstaigomis ataskaitinius dokumentus;

10.4 organizuoja visapusišką šilumos punkto priežiūrą, užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų tiekiama šiluma bei karštas vanduo, patalpose būtų tinkama temperatūra, vykdo šiluminės energijos sunaudojimo apskaitą ir pateikia atitinkamoms įstaigomis ataskaitinius dokumentus;

10.5 atsako už priešgaisrinę saugą: užtikrina, kad būtų laikomasi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vykdo periodines teritorijos, patalpų, evakuacinių kelių, planų, gaisro gesinimo įrenginių patikras, rengia priešgaisrinės saugos instrukcijas, evakuacijos planus, instruktuoja darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoja aprūpinimą gaisro gesinimo priemonėmis;

10.6 organizuoja ir vykdo tinkamą inžinerinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo, vėdinimo ir kitokių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploatavimą, pagal kompetenciją imasi priemonių šalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus ar gedimus informuoja Centro vadovą, teikia siūlymus dėl jų pašalinimo bei užtikrina jų šalinimą;

10.7 organizuoja techninio parko priežiūrą, užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų pristatyti Centro automobiliai į remonto vietą ir laiku paimti. Kontroliuoja kuro sunaudojimo normas, įvairiu metų laiku. Užtikrina patikimą visų įrengimų, mechanizmų ir automobilių eksploatavimą, savalaikį ir kokybišką jų remontą. Analizuoja automobilių ir mechanizmų techninį stovį, jų darbo laiką, nusidėvėjimo laiką, nusidėvėjusių mechanizmų, automobilių ir įrengimų nurašymą. Kontroliuoja kuro sunaudojimą ir nurašymą. Išrašo kelionės lapus ir veda jų apskaitą. Organizuoja kasmetines automobilių technines apžiūras;

10.8 dalyvauja sudarant Centro nekilnojamo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus ir sąmatas;

10.9 organizuoja patalpų remontą ir kontroliuoti jo eigą;

10.10 organizuoja Centro gerbūvio įrengimo darbus;

10.11 organizuoja darbuotojų aprūpinimą organizacinėmis bei techninėmis darbo priemonėmis, užtikrina, kad bendro naudojimo patalpose būtų būtiniausios sanitarinės – higieninės priemonės tam, kad darbuotojams būtų užtikrintos tinkamos darbo ir higienos sąlygos;

10.12 atsako už jam perduotų materialinių vertybių apskaitą, naudojimą ir saugojimą;

10.13 dalyvauja inventorizuojant materialines vertybes, užtikrina, kad inventorizacijos rezultatai atitiktų faktinius duomenis;

10.14 užtikrina, kad būtų kuo efektyviau naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai, veda jų apskaitą, kontroliuoja naudojimą;

10.15 užtikrina darbuotojų vežimą į paskirties vietas tarnybiniu transportu, tarnybinio transporto apskaitą, techninę apžiūrą, tinkamą naudojimą;

10.16 užtikrina, kad pasibaigus Centro darbo tvarkos taisyklėse nustatytam darbo laikui, Centro pastatas būtų parengtas apsauginės signalizacijos įjungimui, užtikrina Centro apsauginės signalizacijos veikimą, jos gedimų šalinimą, kad būtų užrakintos Centro pastato lauko durys;

10.17 teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina tinkamą Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos vėliavų iškėlimą bei nuleidimą;

10.18 vadovaudamasis dokumentacijos planu, paruošia ir perduoda Centro archyvui Skyriaus bylas, praėjus vieneriems kalendoriniams metams po jų užbaigimo;

10.19 teikia siūlymus Centro vadovui dėl materialinių-techninių poreikių, darbo organizavimo, turto valdymo, naudojimo, apsaugos ir kitais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;

10.20 rengia Skyriaus darbo reglamentą ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;

10.21 organizuoja į Skyrių besikreipiančių asmenų aptarnavimą;

10.22 pagal kompetenciją rengia dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;

10.23 dalyvauja Centro vadovo sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, susirinkimuose, teikia reikalingą informaciją, bei pasiūlymus;

10.24 organizuoja Skyriaus susirinkimus, rengia darbotvarkes, protokoluoja susirinkimus, informaciją apie susirinkimus pateikia Centro vadovui;

10.25 Centro vadovo įsakymu inicijuoja jam priskirtų įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų pirkimus, koordinuoja sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, inicijuoja ir teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo.

10.26 vykdo kitus, su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

11. Teisės:

11.1 gauti darbui būtiną informaciją ir priemones;

11.2 turi teisę iškraustyti iš Centro ir jos padalinių darbuotojus, susidarius avarijos grėsmei, stichinės nelaimės ar gaisro atveju. Perspėti darbuotojus, netinkamai naudojančius pagrindines priemones ar inventorių, nevykdančius saugos darbe ar priešgaisrinės saugos reikalavimų, apie tai pranešti Centro vadovui. Sustabdyti ir neleisti eksploatuoti įrengimų ir automobilių eksploatavimą dėl saugos darbe ar kitų vidaus darbo tvarkos, priešgaisrinės saugos pažeidimų ir apie tai pranešti Centro vadovui;

11.3 turėti tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktais numatytas garantijas;

11.4 gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

11.5 gavus Centro vadovo nurodymą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams prieštaraujančius (neteisėtus) veiksmus, atsisakyti vykdyti tokius veiksmus, raštu paaiškinant atsisakymo vykdyti nurodymą motyvus;

11.6 tobulinti savo kompetenciją, dalyvauti seminaruose, mokymuose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

12. Atsakomybė:

12.1 už savo veiksmus, profesines klaidas, komercinių ir gamybinių paslapčių atskleidimą, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą, įstaigai ir gali būti traukiamas drausminei, administracinei, materialinei ar baudžiamajai atsakomybei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Telšių r. sav. Telšių m. Kalno g. 40
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.