Šeštadienis, gegužės 25 d.

Ūkio skyriaus vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 90855
Skelbimo data: 2023-09-12
Skelbimas galioja iki: 2023-09-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Ūkio skyriaus vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 3,531.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokesčio pagrindinė dalis - 3531 Eur prieš mokesčius (kintamoji dalis - iki 10 proc. nuo pagrindinės, priklauso nuo veiklos vertinimo rezultatų, nustatoma metams).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
direktoriaus 2023 m. rugsėjo 11 d.
įsakymu Nr. 73P-396


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
ŪKIO SKYRIAUS
VADOVO
PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti, planuoti, kontroliuoti ir atsakyti už Skyriaus darbą bei jam vadovauti.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Poliklinikos direktoriaus pavaduotojui valdymui, jo nesant – jį pavaduojančiam Poliklinikos darbuotojui. Skyriaus vadovas yra materialiai atsakingas asmuo.
3. Šias pareigas einančiam darbuotojui tiesiogiai pavaldūs ir jam atsiskaito visi Skyriaus darbuotojai.
4. Šias pareigas einantį darbuotoją esant reikalui pavaduoja direktoriaus įsakymu paskirtas Poliklinikos darbuotojas.
5. Šias pareigas einantis darbuotojas priimamas ir atleidžiamas iš darbo galiojančių Lietuvos Respublikos darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais


II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.2. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus technologijos mokslų arba socialinių mokslų grupės studijas įr įgijus ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
6.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis susijusioje srityje;
6.5. išmanyti darbo saugos ir sveikatos darbe reikalavimus ir/ar būti atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
6.6. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.7. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
6.8. gebėti nustatyti rizikingas struktūrinio padalinio veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
6.9. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
6.11. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
6.11.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
6.11.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
6.11.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas: gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.
6.12. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei medicinos dokumentų pildymo reikalavimus.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas:
7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, analizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklos rodiklius, teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui valdymui ir (ar) Poliklinikos direktoriui Skyriaus darbo organizavimo klausimais;
7.2. užtikrina nustatytų Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
7.3. planuoja Skyriaus personalo poreikį, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų ir (ar) naujų pareigybių poreikio;
7.4. pagal kompetenciją teikia informaciją bei analitinę medžiagą Skyriaus veiklos klausimais Poliklinikos administracijai, kitoms institucijoms, rengia statistines bei kitas ataskaitas;
7.5. užtikrina tinkamą Poliklinikos pastato ir patalpų eksploatavimą, techninę ir ūkinę, apsaugos sistemų priežiūrą, planuoja pastato, patalpų, įrenginių remonto darbus ir vadovauja remonto darbams;
7.6. pagal savo kompetenciją rengia ir teikia medžiagą, reikalingą atlikti viešuosius pirkimus, sudaryti sutartis, organizuoja sutartinių darbų vykdymą ir priežiūrą;
7.7. kontroliuoja kaip užtikrinamas nepertraukiamas vandens, šilumos energijos, elektros energijos bei ryšių paslaugų tiekimas Poliklinikai;
7.8. kontroliuoja kaip užtikrinamas Poliklinikos transporto racionalus naudojimas bei techninė jo priežiūra;
7.9. kontroliuoja kaip užtikrinamas ir vykdomas materialinis – techninis aprūpinimas (kanceliarinėmis prekėmis, medžiagomis, prietaisais, įrankiais);
7.10. rengia Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus, Skyriaus darbo reglamentą, pagal savo kompetenciją rengia kitus dokumentus, direktoriaus įsakymų projektus ir (ar) dalyvauja juos rengiant;
7.11. koordinuoja prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.12. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Poliklinikos darbuotojams Skyriaus veiklos klausimais;
7.13. koordinuoja Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, rengia bei teikia Poliklinikos administracijai pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
7.14. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi Skyriuje;
7.15. koordinuoja Skyriaus darbuotojų kasmetinius sveikatos patikrinimus;
7.16. dalyvauja funkcinių padalinių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
7.17. vykdo kitas, Poliklinikos teisės aktais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, jam pavestas funkcijas bei užtikrina šių teisės aktų reikalavimų vykdymą ir (ar) jų nuostatų įgyvendinimą;
7.18. supažindina naujus darbuotojus su padalinio veikla ir galiojančia darbo tvarka, organizuoja naujų skyriaus darbuotojų adaptacijos ir mentorystės procesus;
7.19. vizuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbuotojų darbo grafikus, užtikrina jų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
7.20. pasikeitus Skyriaus darbuotojų darbo grafikui ir (ar) darbo vietai, nedelsiant apie tai informuoja suinteresuotus Skyriaus darbuotojus ir Poliklinikos struktūrinių padalinių vadovus, organizuoja nepertraukiamą paslaugų teikimą;
7.21. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, esant reikalui juos koreguoja ir kontroliuoja jų laikymąsi;
7.22. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, esant reikalui teikia siūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo;
7.23. koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų veiklą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius tarp padalinio darbuotojų, skatina darbuotojų įsitraukimą, įtraukia darbuotojus į nuolatinį skyriaus procesų tobulinimą, reguliariai organizuoja ir vadovauja Skyriaus darbuotojų susirinkimams;
7.24. nedelsiant informuoja direktoriaus pavaduotoją valdymui apie iškilusias su Skyriaus veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą, analizuoja skundus dėl skyriaus darbo trūkumų, numato priemones jiems šalinti;
7.25. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
7.26. tausoja įstaigos nuosavybę, rūpestingai naudoja organizacinės technikos priemones, laikosi nustatytos dokumentų saugojimo tvarkos, įsipareigoja nenaudoti Poliklinikos turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą, nebent yra gautas išankstinis darbdavio rašytinis leidimas;
7.27. įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir funkcijas, būti iniciatyvus, komunikabilus, gebėti dirbti komandoje, vykdyti Skyriaus vadovo pavedimus (žodinius bei raštiškus), laikytis Poliklinikos direktoriaus nurodymų, būti lojalus ir vengti interesų konflikto;
7.28. tiesioginio vadovo pavedimu vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Skyriaus darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai).

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
8.1. gauti darbui būtinas priemones ir informaciją;
8.2. kelti savo, kaip Skyriaus vadovo, kvalifikaciją;
8.3. teikti siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimų ir pan.;
8.4. teikti siūlymus Poliklinikos administracijai darbo organizavimo ar darbo sąlygų gerinimo klausimais;
8.5. duoti privalomus vykdyti nurodymus Skyriaus darbuotojams;
8.6. naudotis kitomis teisės aktais jam suteiktomis teisėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
9.1. už netinkamą jam pavestų pareigų vykdymą ar jų nevykdymą;
9.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Poliklinikos teisės aktų vykdymą arba nevykdymą;
9.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir asmens duomenų paslapties atskleidimą.

VI. PAREIGINIŲ NUOSTATŲ KEITIMAS

10. Šie pareiginiai nuostatai gali būti peržiūrimi ir iš naujo tvirtinami:
10.1. iš esmės pasikeitus darbuotojo darbo pobūdžiui ir/ar kvalifikaciniams reikalavimams;
10.2. pasikeitus pareigybės pavadinimui;
10.3. pasikeitus struktūrinio padalinio tikslams ir/ar uždaviniams;
10.4. pasikeitus įstaigos struktūrai;
10.5. Poliklinikos direktoriaus sprendimu.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.