Ūkio dalies vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71661
Skelbimo data: 2021-06-21
Skelbimas galioja iki: 2021-07-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Ūkio dalies vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 1,150.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Jonava
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio d. įsakymu Nr. V-

JONAVOS RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
ŪKIO DALIES VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. SKYRIUS PAREIGYBĖ

1. Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) Ūkio dalies vedėjas yra priskiriamas specialistų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis A2.
4. Ūkio dalies vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Ūkio dalies vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. privalo turėti aukštąjį inžinerijos studijų krypties išsilavinimą.
5.2. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir atsakomybę;
5.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exsel, Internet Explorer;
5.4. laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas;
5.5. būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, saugaus eismo, gamtosauginiais reikalavimais, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui;
5.6. organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, tvarkyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.7. tvarkyti medžiagų apskaitą, pirkinių, medžiagų ir priemonių nurašymus ir kitą su materialinėm vertybėm susijusią apskaitą.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Ūkio dalies vedėjas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja Tarnybos:

6.1.1. aptarnaujančio personalo darbą;
6.1.2. medžiagų, priemonių ir kitų materialinių vertybių užsakymus ir pristatymus;
6.1.3. organizuoja tarnybinio transporto techninę priežiūrą, administruoja stovėjimo ir kontrolės sistemą;
6.1.4. organizuoja tarnybinio transporto paskirstymą, kelionės lapų pildymą ir registravimą;
6.2.rūpinasi:
6.2.1. Tarnybos patalpų remontu ir priežiūra, optimalių darbo sąlygų sudarymu Tarnybos darbuotojams, aprūpina juos darbui reikalingomis medžiagomis ir priemonėmis;
6.2.2. organizacinės technikos (kopijavimo aparato, kompiuterinės įrangos) aptarnavimu, esant reikalui iškviečia reikalingus technikos aptarnavimo ir remonto specialistus;
6.2.3. saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, nelaimingų atsitikimų tyrimo bei apskaitos tvarkos vykdymu;
6.2.4. patalpų atitikimu Lietuvos Respublikos higienos normų reikalavimams;
6.2.5. Tarnybos turto saugumu, jo atnaujinimu, papildymu ir materialiai už jį atsako;
6.3. sudaro aptarnaujančio personalo darbo laiko grafikus ir pildo jų darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei prižiūri, kaip jų laikomasi;
6.4. vykdo:
6.4.1. viešuosius pirkimus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
6.4.2. medžiagų, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių kiekinę apskaitą;
6.4.3. sunaudotų medžiagų, mokymo priemonių ir kitų materialinių vertybių nurašymą ir atsiskaitymą tarnybos buhalteriui;
6.4.4. instruktuoja darbuotojus darbų saugos ir sveikatos, civilinės priešgaisrinės saugos klausimais ir tvarko su šiais klausimais susijusią dokumentaciją;
6.4.5. laiku informuoja Tarnybos direktorių apie nelaimingus atsitikimus, gaisrus, vagystes bei kitus pažeidimus Tarnyboje;
6.5. vykdo kitas Tarnybos direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su pareigybės aprašyme numatytomis funkcijomis;
7. Savo darbe vadovaujasi Tarnybos smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos tvarka.


IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Ūkio dalies vedėjas atsako už:
8.1. savo pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;
8.2. Tarnybos turto apsaugą, apskaitą, ekonomišką naudojimą;
8.3. švarą ir tvarką;
8.4. darbų saugą, civilinę saugą, priešgaisrinę apsaugą;
8.5. jam ir jam pavaldžių darbuotojų atliekamų darbų kokybę.
9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Tarnybos nuostatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_________________________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 614 01214
El. paštas:
Adresas: Jonava, J. Basanavičiaus g. 7
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.