Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42383
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šakių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. AT-425

ŪKIO, ARCHITEKTŪROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO − SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas – savivaldybės vyriausiasis architektas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus (toliau Skyrius) vyriausiojo specialisto – savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga įgyvendinant valstybės teritorijų planavimo politiką rengiant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, organizuoti ir užtikrinti urbanistikos ir architektūros, statybos ir kraštotvarkos klausimų sprendimą savivaldybėje, koordinuoti, tikrinti ir sisteminti geodezijos ir kartografijos darbus, vykdyti savivaldybės vyriausiojo architekto pareigas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: architektūros, teritorijų planavimo ir geodezijos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitus teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vykdant atestuoto architekto veiklą bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:

4.3.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);

4.3.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.3.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.3.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai sugebėti nustatyti darbo prioritetus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. tikrina ir tvirtina išduodamus specialiuosius architektūrinius reikalavimus;

5.2. tikrina ir derina statybos projektus ir teritorijų planavimo dokumentus;

5.3. vadovauja Teritorijų planavimo komisijos darbui ir tvirtina protokolus;

5.4. dalyvauja administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe;

5.5. išduoda statybą leidžiančius dokumentus statybos projektams;

5.6. dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant savivaldybės bendrąjį planą, savivaldybės dalies bendrąjį planą ar detaliuosius planus;

5.7. vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;

5.8. kai Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nurodytų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkursų sąlygas jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nurodytus architektūros kokybės kriterijus, ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;

5.9. tvirtina reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti;

5.10. tvirtina planavimo sąlygas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti;

5.11. tvirtina planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;.

5.12. tikrina ir pritaria numatomo statyti statinio projektinių pasiūlymų užduotims;

5.13. tikrina ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui pritarti parengtiems numatomo statyti statinio projektiniams pasiūlymams;

5.14. teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims statybų, teritorijų planavimo, žemėtvarkos klausimais;

5.15. derina reklamų projektus;

5.16. dalyvauja valstybinių pastatų ir statinių priėmimo naudoti komisijų darbe;

5.17. tikrina ir derina topografinius planus, geodezinius ir kartografinius darbus, išpildomąsias nuotraukas;

5.18. koordinuoja savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių sudarymo, savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo darbus ir jų priežiūrą.

5.19. nagrinėja ir teikia pritarimus Nacionalinei žemės tarnybai dėl statybų valstybinėje žemėje;

5.20. informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą, apie numatomą statinių projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama;

5.21. tikrina projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, darbą organizuojant IS „Infostatyba“;

5.22. tvarko Statybą leidžiančių dokumentų apskaitą ir statistines ataskaitas;

5.23. priima iš statytojo (užsakovo) paraišką architektūriniams reikalavimams nustatyti, parengia savivaldybės kompetencijai priklausančias sąlygas architektūriniams reikalavimams;

5.24. Teisės aktų nustatyta tvarka formina Statybą leidžiančius dokumentus;

5.25. atlieka kitas veiklas, kurias turi teisę vykdyti architektai reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka;

5.26. vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 26
El. paštas: Inga Bukaveckienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt