Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės Vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44340
Skelbimo data: 2020-04-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės Vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 14.00
Pareigybės aprašymas:

47.2

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 40P- 19

redakcija)

TVARIOS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POLITIKOS GRUPĖS

VYRESNIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l. Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės (toliau — grupė) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos už plotus, stiprinimo ūkininkų padėties maisto tiekimo grandinėje, žemės ūkio inovacijų ir skaitmeninimo, tiksliojo ūkininkavimo politikos diegimo, bendro žemės ūkio rinkų organizavimo, valstybės paramos teikimo principinių nuostatų ir skatinimo priemonių taikymo ūkiuose politikos sprendinių inicijavimo, planavimo, vykdymo ir įgyvendinimo koordinavimui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis apima šias specialiosios veiklos srities funkcijas – formuoti politines nuostatas Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos už plotus, stiprinimo ūkininkų padėties maisto tiekimo grandinėje, žemės ūkio inovacijų ir skaitmeninimo, tiksliojo ūkininkavimo politikos diegimo, bendro žemės ūkio rinkų organizavimo, valstybės paramos teikimo principinių nuostatų ir skatinimo priemonių taikymo ūkiuose ir organizuoti jų įgyvendinimą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį, formuojant ar dalyvaujant formuojant žemės ir maisto ūkio, žemės naudojimo, kaimo plėtros ar žuvininkystės politiką;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio politiką, Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos skyrimą; būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginių veiklos planų sudarymą;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

4.7. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas, vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus, išvadas;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ministerijos strategijas, koncepcijas, programas ir kitus dokumentus, koordinuoja planavimo dokumentų priskirtoje srityje įgyvendinimą, teikia ministrui ir viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau kartu – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl priskirtos veiklos srities tikslų, jų įgyvendinimo būdų;

5.2. teikia ministerijos vadovybei išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl politikos priskirtose srityse formavimo, tobulinimo bei perspektyvų ir sprendžia praktikoje iškilusias įgyvendinimo problemas;

5.3. analizuoja su priskirta sritimi susijusių ministerijos valdymo srities įstaigų ir valstybės valdomų įmonių parengtus veiklos planavimo dokumentus ir teikia ministerijos vadovybei išvadas bei rekomendacijas dėl jų veiklos efektyvinimo, koordinuoja politinių nuostatų įgyvendinimą jose;

5.4. vertina su priskirta sritimi susijusių ministerijos parengtus teisės aktus, užtikrina jų suderinamumą su bendrąja ministerijos politiką ir inicijuoja ministro pavedimų, įsakymų bei kitų teisės aktų projektų, reikalingų problemoms spręsti, rengimą ar juos rengia;

5.5. nagrinėja vadovybės nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų į juos projektus;

5.6. inicijuoja ir dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauja ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

5.7. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais, aptarti priskirtos srities politikos tobulinimą ir vystymo kryptis.

5.8. dalyvauja įgyvendinant ministerijos projektus / programas (projektinis valdymas), užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija;

5.9.bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis gaunant ir keičiantis informaciją priskirtose veiklos srityse;

5.10. dalyvauja ministerijos vadovybės pasitarimuose;

5.11. analizuoja ir skleidžia ūkių ir įmonių veiklos gerąją patirtį priskirtose veiklos srityse;

5.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5219 6804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.