Šeštadienis, gruodžio 10 d.

Turto valdymo skyriaus Specialistas (VPN) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,5 iki 11,6)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 82849
Skelbimo data: 2022-09-28
Skelbimas galioja iki: 2022-10-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Pareigos: Turto valdymo skyriaus Specialistas (VPN) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,5 iki 11,6)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Kontaktai išsamesnei informacijai gauti:
Kęstutis Eičas
Turto valdymo skyriaus patarėjas
Telefono numeris 868759619
E. pašto adresas kestutis.eicas@vilniauspn.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2022 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. V-187

TURTO VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės pareigybė, veiklos teritorija – Vilniaus pataisos namai, adresu Rasų g. 8, Vilnius.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį, išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
3.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
3.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais su materialiniu-buitiniu aprūpinimu, viešaisiais pirkimais susijusiais teisės aktais.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. nagrinėja ir rengia atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų skundus, prašymus, pasiūlymus, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
4.2. rengia pažymas, atsiliepimus įstaigoms, kurios kreipiasi dėl suimtųjų, nuteistųjų skundų, prašymų, pasiūlymų, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
4.3. pagal nustatytą tvarką vykdo pataisos namuose esančių parduotuvių bei valgyklų darbo kokybės patikrinimus;
4.4. atlieka paskaičiavimus, ruošia paraiškas laikomų įstaigoje suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinimui apranga ir patalyne, užtikrinant teisės aktuose nustatytų atitinkamų normų įgyvendinimą;
4.5. dalyvauja valstybės institucijų higienos sąlygų patikrinimuose, užtikrinant Lietuvos higienos normų reikalavimus;
4.6. pildo Suimtųjų (nuteistųjų) materialinio buitinio aprūpinimo korteles, užtikrinant išdavimo normų laikymąsi;
4.7. vykdo suimtųjų ir nuteistųjų patalynės skalbinių priėmimo ir išdavimą, užtikrinant teisės aktų reikalavimus;
4.8. atsakingas už kirpyklos aprūpinimą priemonėmis, užtikrinant teisės aktų reikalavimus;
4.9. atlieka gautų iš sandėlio ir išduodamų suimtiesiems ir nuteistiesiems patalynės, aprangos, higienos priemonių ir kitų materialinių buitinių reikmenų apskaitą, užtikrinant racionalų materialinių vertybių naudojimą;
4.10 atsakingas už lovos čiužinių, antklodžių, pagalvių dezinfekcijos atlikimą, jos periodiškumą, užtikrinant higienos normų reikalavimus;
4.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
______________________

Susipažinau
______________________
(Parašas)
______________________
(Vardas ir pavardė)
______________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 9003
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
Adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.