Ketvirtadienis, lapkričio 26 d.

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67657
Skelbimo data: 2020-11-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Turto valdymo ir priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 4.90
Darbo vieta (miestas): Mažeikiai
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A1-693


TURTO VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo ir priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas, yra priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti pagal šį aprašymą priskiriamas ir/ar galimas priskirti vidaus administravimo funkcijas. Kontroliuoti Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir kitų statinių būklę.
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, statybų technologijos studijų krypties;
5.2. mokėti spręsti statybos objektų darbų priežiūros ir kontrolės klausimus;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
5.4. išmanyti dalykinės raštvedybos pagrindus, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti savarankiškai
planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.5. išmanyti tarnybinio etiketo ir dalykinio bendravimo reikalavimus;
5.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia su tiesioginiu darbu susijusių teisės aktų, raštų projektus;
6.2. Vykdydamas Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, išskyrus Laisvės g. 8 ir dalies patalpų kituose pastatuose Ventos g. 8A 6 aukštas, Stoties g. 18 ir panaudos pagrindais naudojamų patalpų Laižuvos g. 3, automobilių garažų Vasario 16-osios g. 13 (3 garažo skyriai), J. Basanavičiaus g. 39A (2 garažo skyriai), M. K. Čiurlionio g. 5 (9 garažo skyriai), Stoties g. 18 (2 garažo skyriai), priežiūrą, organizuoja:
6.2.1. statinių paprastuosius remontus, kontroliuoja jų eigą;
6.2.2. pastatų ir patalpų vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, vėdinimo sistemų, elektros energijos tiekimo vidaus tinklų, patalpų vidaus apšvietimo įrangos eksploataciją;
6.2.3. pastatų ir patalpų draudimą;
6.2.4. pastatų ir patalpų bei jų teritorijos apsaugą, valymą, tvarkymą pagal saugos ir sveikatos taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus;
6.2.5. pasirašytinai supažindina ūkio subjektų, kurie sutarčių pagrindu naudojasi patalpomis, darbuotojus, kuriems leidžiama naudoti signalizacijos sistemų įjungimo ir išjungimo kodus, su apsaugos sistemos įjungimo ir išjungimo reikalavimais, nustatytais Administracijos ir saugos bendrovių sutartyse ir (ar) aprašuose;
6.2.6. pagal kompetenciją, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui inicijuoti viešuosius pirkimus, vykdo viešuosius pirkimus, kai yra nustatyta tvarka paskirtas pirkimo organizatoriumi konkrečiam viešajam pirkimui atlikti arba rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų, kai norima pirkti pastatų ir patalpų komunalines ir kitokias paslaugas. Atsižvelgdamas į sudarytas pirkimo sutartis, vykdo konkrečių paslaugų užsakymus.
6.3. Kitoje bendroje veikloje:
6.3.1. vykdydamas savo veiklą, bendradarbiauja su Administracijos specialistais, kai sprendžiami jo kompetencijai priskirti klausimai ir užduotys;
6.3.2. tvarko, prižiūri ir tikslina su pareigomis susijusios informacijos duomenų bazes;
6.3.3. užtikrina informacijos ir dokumentų, kuriais disponuoja ir (ar) kurie yra darbo vietoje, saugumą ir konfidencialumą;
6.3.4. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.4. teikia duomenis (suderinęs su Skyriaus vedėju), ataskaitas ir kitą informaciją raštu ir (ar) elektroniniu būdu suinteresuotoms ir gauti tokią informaciją turinčioms teisę institucijoms;
6.5. seka teisės aktų pakeitimus, susijusius su vyriausiojo specialisto vykdoma veikla, prireikus, apie pokyčius informuoja Skyriaus vedėją;
6.6. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo, Administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
6.7. užtikrina savo veiklos teisėtumą ir veiklos kokybę;
6.8. organizuoja statybos remonto procesą, siekiant efektyvaus ir ekonomiško visuomenės lėšų panaudojimo remontuojant Savivaldybei priklausančius pastatus bei statinius;
6.9. dalyvauja sprendžiant Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatavimo klausimus;
6.10. konsultuoja skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės administracijos skyrius;
6.11. teikia savo veiklos metinę ataskaitą Skyriaus vedėjui.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nesilaikantis Darbo kodekse nustatytų darbuotojo pareigų ar kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________
Informacija apie įstaigą: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-443) 98 206
El. paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt
Adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.