Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (atlyginimas atskaičius mokesčius - 800-1100 Eur)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72296
Skelbimo data: 2021-07-20
Skelbimas galioja iki: 2021-08-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (atlyginimas atskaičius mokesčius - 800-1100 Eur)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Tarybos misija – kurti VERT‘ę visuomenei energetikoje. Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą.
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

pirmininko

2020 m. birželio 26d. įsakymu Nr. O1E-117

(2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. O1E-168

redakcija)

TURTO VALDYMO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rūpintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) materialinės ir techninės bazės funkcionavimu, aprūpinti Tarybos darbuotojus būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis ir kitais materialiniais ištekliais bei vykdyti inventoriaus apskaitą, užtikrinti tinkamą Tarybos patalpų ir transporto priemonių eksploataciją.

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį turto valdymo, ūkio ir pastatų priežiūros srityje;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Tarybos veiklą;

5.4. išmanyti viešųjų pirkimų organizavimo reikalavimus, turto valdymą ir dokumentų valdymą reguliuojančius teisės aktus, reglamentuojančius prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir aprūpinimo reikalingu materialiniu ir nematerialiniu turtu tvarką, pirkimo sutarčių sudarymo tvarką, gaisrinės ir darbo saugos reikalavimus;

5.5. turi gebėti tvarkyti buhalterinę medžiagų (turto, materialinių išteklių) apskaitą, organizuoti darbą eksploatuojant Tarybos tarnybinius lengvuosius automobilius ir organizuojant jų remontą bei priežiūrą, draudimą, turi išmanyti Tarybos reikalingų prekių, inventoriaus ir įrenginių techninius parametrus, tipus, mokėti rengti specifikacijas;

5.6. mokėti rengti dokumentų projektus, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

5.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

5.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. rūpinasi materialiniais ištekliais, reikalingais Tarybos veiklai užtikrinti, veda turto apskaitą, dalyvauja jo inventorizacijoje ir tiesiogiai atsako už Tarybos turimą inventorių bei materialines vertybes;

6.2. aprūpina Tarybos ir Tarybos teritorinių skyrių darbuotojus būtiniausiomis darbo priemonėmis, organizuoja nekilnojamojo turto paiešką, užtikrina tinkamą jo eksploataciją, rūpinasi einamuoju remontu;

6.3. kontroliuoja energetinių išteklių (elektros, šilumos, vandens) sunaudojimą, užtikrina tinkamą priklausančių tinklų, prietaisų ir kitų įrenginių būklę bei jų eksploatavimo saugumą, kad jie dirbtų efektyviai, patikimai, saugiai ir taupiai;

6.4. užtikrina, kad Tarybos tarnybiniai lengvieji automobiliai būtų techniškai tvarkingi, apdrausti ir naudojami pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamais teisės aktais, rengia su tarnybinių lengvųjų automobilių eksploatavimu, ridos limitų nustatymais ir kt. priežiūra susijusius dokumentus, prireikus vairuoja Tarybai priklausančias transporto priemones;

6.5. pagal Tarybos poreikius rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti, siekiant užtikrinti pirkimo organizavimą pagal teisės aktų reikalavimus;

6.6. atlieka Skyriaus kompetencijai priklausančių sutarčių priežiūrą (sąskaitos, priėmimo-perdavimo aktai, susitarimai);

6.7. įnicijuoja ir vykdo prekių, paslaugų viešuosius pirkimus, atlieka rinkos tyrimą ir rengia viešųjų pirkimų dokumentaciją (tarnybinius, technines specifikacijas, kvalifikacinius ir kitus reikalavimus)

6.8. inicijuoja aprūpinimą Tarybos darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintą darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą, kurį rengia ir veda specialiųjų rūbų, avalynės ir saugos priemonių apskaitos asmens korteles;

6.9. teikia informaciją ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais Skyriaus vedėjui;

6.10. pagal kompetenciją ir pavedimus rengia Tarybos teisės aktų, jų pakeitimų projektus, susirašinėjimo su valstybės valdymo ir kitomis institucijomis raštų ar kitų dokumentų, susijusių su turto valdymu, projektus;

6.11. pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui;

6.12. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

_______________________________________

Susipažinau

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 213 51 66
El. paštas: info@vert.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.