Turizmo politikos skyriaus patarėjas (PA koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42476
Skelbimo data: 2019-09-26
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Turizmo politikos skyriaus patarėjas (PA koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. liepos 8 d.
įsakymu Nr. 4-414

TURIZMO POLITIKOS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turizmo politikos skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga kompleksiniams sudėtingiems turizmo politikos ir kurortų ir kurortinių teritorijų politikos klausimams spręsti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – Lietuvos vietinio ir atvykstamojo turizmo maršrutų (konferencinio (verslo), žaliojo (ekologinio) turizmo) plėtros, turizmo sektoriaus analizės, Europos Sąjungos fondų investicijoms turizmui planavimo bei administravimo, turizmo plėtros planavimo ir kitas valstybės politikos turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros formavimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) gyvybės arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau –ministerija) veiklą; Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reguliuojančiais turizmo sritį, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį turizmo srityje;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
4.5. mokėti dvi užsienio kalbas – anglų kalbą ir kitą užsienio kalbą (rusų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia išvadas ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Lietuvos turizmo išteklių, vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtros (konferencinio (verslo), žaliojo (ekologinio) turizmo), kaimo turizmo paslaugų, rengia susijusius teisės aktų projektus, vykdo jų stebėseną ir kontrolę bei teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl šių teisės aktų tobulinimo;
5.2. atlieka turizmo sektoriaus analizę pagal Skyriaus kompetencijai priskirtas sritis (kriterijus, rodiklius), naudojant nacionalinius ir tarptautinius statistinės informacijos šaltinius vykdo turizmo srities statistinių duomenų analizę, rengia susijusius teisės aktų projektus, vykdo jų stebėseną ir kontrolę bei teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl šių teisės aktų tobulinimo;
5.3. rengia išvadas ir teikia siūlymus dėl kitų turizmo paslaugų rūšių - turistų informavimo (gido, turizmo informacijos centro) ir apgyvendinimo paslaugų, rengia susijusius teisės aktų projektus, vykdo jų stebėseną ir kontrolę bei teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl šių teisės aktų tobulinimo;
5.4. rengia išvadas ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, reikalingų Europos Sąjungos investicijoms turizmo srityje planuoti ir administruoti Skyriaus kompetencijos ribose, rengia, derina jų projektus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę bei teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl šių teisės aktų tobulinimo;
5.5. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų specialiuosius ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus bei šių kriterijų vertinimo metodines rekomendacijas, kitus turizmo srities projektų planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus, teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie turizmo sričiai turinčius įtakos socialinius ir ekonominius veiksnius;
5.6. vertina, teikia siūlymus ir išvadas dėl kitų teisės aktų tobulinimo, rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, turizmo veiklos strateginių dokumentų, kitų teisės aktų, reikalingų Skyriaus veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti, projektus, rengia medžiagą šiems projektams svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kituose pasitarimuose;
5.7. suderinęs su Skyriaus vedėju dalyvauja ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami Skyriui priskirtini klausimai;
5.8. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, asocijuotųjų turizmo verslo struktūrų ir kitų nevyriausybinių organizacijų, taip pat asmenų paklausimus, skundus, pareiškimus, prašymus, teikia informaciją pagal Skyriaus kompetenciją;
5.9. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendriną informaciją, reikalingą Skyriaus tikslų įgyvendinimui ir funkcijų atlikimui, rengia ataskaitas, informacinę medžiagą, pristatymus Skyriaus kompetencijos ribose;
5.10. nesant Skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas, o nesant kitų Skyriaus valstybės tarnautojų, Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka jiems pavestas;
5.11. vykdo kitus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro, viceministrų, kanclerio, Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 2196 819
El. paštas: Taurinta Komarovskė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, taurinta.komarovske@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.