Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 8970
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos statistikos departamentas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.80
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ŽĮ-211

TRUMPOJO LAIKOTARPIO VERSLO STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistikos tyrimams atlikti bei šių sričių statistinei informacijai rengti, skelbti ir teikti šalies ir užsienio vartotojams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.);

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką;

4.7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir atnaujinant pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistikos statistinio tyrimo metodiką, klausimynus bei nurodymus jiems pildyti, teikia metodinę pagalbą duomenų parengimo skyriams, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo klausimais, rengia programavimo darbų technines užduotis;

5.2. užtikrina pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo atlikimą, teikia statistinę informaciją ES statistikos tarnybai (Eurostatui) bei šalies vartotojams, užtikrina Oficialiosios statistikos portale skelbiamų rodiklių aktualumą pagal skyriaus kompetenciją, informacinių pranešimų bei statistinių leidinių parengimą;

5.3. analizuoja ir vertina duomenų iš administracinių duomenų šaltinių palyginamumą ir suderinamumą pramonės įmonių veiklos statistiniame tyrime;

5.4. nagrinėja metodinę literatūrą, nuolat gilina žinias, domisi užsienio šalių patirtimi, užtikrina pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistikos tyrimo tobulinimą ir plėtrą, rengia medžiagą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) metodinei komisijai, pasitarimams, patariamosios komisijos posėdžiams;

5.5. atstovauja departamentui, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, nacionalinių institucijų darbo grupėse;

5.6. nustato konfidencialius statistinius duomenis ir, siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 ir 15 straipsnius, užtikrina jų apsaugą;

5.7. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

______________________________

Susipažinau

_______________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

_______________

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas: 8 5 2717137
El. paštas: migle.noreikaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-01-27
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.