Transporto ir turizmo statistikos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42362
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos statistikos departamentas
Pareigos: Transporto ir turizmo statistikos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. ŽĮ-177

TRANSPORTO IR TURIZMO STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Transporto ir turizmo statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 7,6).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistiniams tyrimams atlikti, rengti ir teikti statistinę informaciją vartotojams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar informatikos, ar vadybos ir verslo administravimo, ar rekreacijos ir turizmo studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo statistiką;

4.6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. atlieka atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinius tyrimus, atnaujina statistinių tyrimų metodikas, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, tikslina ir rengia statistinių tyrimų formuliarus ir jų pildymo paaiškinimus, konsultuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus, klausėjus ir respondentus savo darbo srities statistinių ataskaitų pildymo klausimais, analizuoja gautus statistinius duomenis ir rengia atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinę informaciją;

5.2. analizuoja duomenų suderinamumą ir palyginamumą, palygina su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų duomenimis, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metainformacijos aprašus, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;

5.3. rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;

5.4. dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, įvairiose darbo grupėse pagal kompetenciją;

5.5. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

______________________________

Susipažinau

_______________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

_______________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6820
El. paštas: Aistė Viškelytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, aiste.viskelyte@vtd.lt