Transplantacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 6,4 )

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64811
Skelbimo data: 2020-05-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Transplantacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 6,4 )
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:


PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. T1-38

TRANSPLANTACIJŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Transplantacijų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti Nacionaliniam transplantacijų biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) priskirtas funkcijas žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procese nuo žmogaus audinių, ląstelių, organų paėmimo iki paskirstymo, užtikrinti duomenų suvedimą ir duomenų administravimą Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, taip pat užtikrinti žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procese priimamų dokumentų parengimą teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuo specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos ar gyvybės mokslų studijų krypties išsilavinimą;

4.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymu, sveikatos apsaugos ministro nustatytais donoro ir recipiento poros atrankos medicininiais bei kitais kriterijais ir reikalavimais, taikomais atliekant donorų audinių, ląstelių, organų tinkamą paskyrimą recipientams, Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro nuostatais, sveikatos apsaugos ministro nustatyta Transplantacijai skirtų žmogaus audinių, ląstelių, organų įvežimo ir išvežimo bei leidimų skubaus poreikio tiesiogiai paskirstant recipientams atveju išdavimo tvarka, Mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų tvarkos aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kitais sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, taip pat gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

4.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuojant žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesą nuo žmogaus audinių, ląstelių, organų paėmimo iki paskirstymo, atlieka veiksmus nustatytus teisės aktuose, taip pat atlieka tinkamą duomenų suvedimą ir duomenų administravimą Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, teisės aktų nustatyta tvarka rengia žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procese priimamų dokumentų projektus;

5.2. vertina įstaigos, atlikusios audinių, ląstelių paėmimą, parengtą audinių, ląstelių paėmimo ataskaitą ir Biurui pateikiamų dokumentų išsamumą ir tinkamumą;

5.3. renka, analizuoja pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius, Skyriaus vedėją informuoja apie užregistruotus atvejus, taip pat užtikrina informacijos teikimą, priėmimą, registravimą, įvertinimą ir perdavimą Skubaus įspėjimo apie žmonių audinius ir ląsteles sistema (Rapid Alert system for Tissues and Cells – RATC) teisės aktų nustatyta tvarka;

5.4. rengia žmogaus organų, audinių ir ląstelių donorystės ir transplantacijos proceso nuo paėmimo iki paskirstymo statistinius duomenis, apibendrinimus, analizes ir ataskaitas, suderinęs su Skyriaus vedėja, jas pateikia Biuro direktoriui;

5.5. pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros, audinių bankų specialistus donoro audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos proceso nuo paėmimo iki paskirstymo ir kodavimo klausimais;

5.6. užtikrina audinių įstaigų donoro atrankos kriterijų ir paėmimo procedūrų, visų proceso etapų procedūrų, kokybės valdymo kriterijų ir galutinių kiekybinių ir kokybinių audinių ir ląstelių kriterijų vertinimą ir taikymą;

5.7. iki kiekvienų metų birželio 1 dienos parengia gautų pranešimų apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas metinės ataskaitos projektą (teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamą Europos Sąjungos kompetentingoms institucijoms), kurį suderinęs su Skyriaus vedėja, teikia Biuro direktoriui;

5.8. pagal kompetenciją (transplantacijai skirtų organų pasiūlymų, prašymų iš užsienio šalių ir užsienio šalims, pažymų dėl organų išvežimo registravimas ir tvarkymas) vykdo Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro duomenų administravimą ir jų pateikimą nustatytiems subjektams teisės aktų nustatyta tvarka;

5.9. rengia sprendimo (-ų) dėl vienkartinio leidimo (-ų) įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš Lietuvos Respublikos) audinius, ląsteles ar organus skirtus transplantacijai, projektą (-us), taip at sprendimo projektą (-us) dėl atsisakymo išduoti leidimą (-us) įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš Lietuvos Respublikos) audinius, ląsteles ar organus skirtus transplantacijai, kurį (-iuos) suderinęs su Skyriaus vedėja, teikia Biuro direktoriui;

5.10. pagal kompetenciją rengia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų projektus, kuriuos suderinęs su Skyriaus vedėja, pateikia Biuro direktoriui;

5.11. dalyvauja donorystę ir transplantaciją propaguojančiuose renginiuose ir akcijose;

pagal kompetenciją dalyvauja Biuro ir kitų institucijų ar įstaigų sudarytų darbo grupių posėdžiuose, derybų ir kitų grupių veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga atitinkamos kompetencijos specialisto konsultacija;

5.12. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

5.13. pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

5.14. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo gerinimo;

5.15. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Biuro direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

5.16. vykdo ir kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tikslai.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 370 5 279 60 96
El. paštas: info@transplantacija.lt
Adresas: Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.