Transplantacijų koordinavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 6,4)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63685
Skelbimo data: 2020-03-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Transplantacijų koordinavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 6,4)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. T1-20

TRANSPLANTACIJŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Transplantacijų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą: informacijos talpinimą ir atnaujinimą žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, statistinių duomenų rinkimą, analizę ir teikimą pagal teisės aktus.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – užtikrina sklandų ir nepertraukiamą informacijos talpinimą ir atnaujinimą žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre ir statistinių duomenų rinkimą, analizę ir teikimą pagal teisės aktus.

III SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

4. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją, bei būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis;
4.4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;
4.5. turėti psichologinių ir asmeninių savybių, tinkančių Skyriaus nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones veiklai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina žmogaus organų donorystės ir transplantacijos proceso organizavimą ir koordinavimą organų recipientų srityje bei tinkamą dokumentų įforminimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2. pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistus recipientų duomenų teikimo, atnaujinimo klausimais;
5.3. įgyvendina Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro naudotojo funkcijas - renka, analizuoja, apibendrina organų donorystės ir transplantacijos, recipientų duomenis ir rengia suvestines;
5.4. pagal kompetenciją renka, analizuoja pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius, perduoda informaciją apie užregistruotus atvejus teisės aktų nustatyta tvarka;
5.5.teikia Europos parlamento ir Tarybos direktyvų, reikalavimų įgyvendinimo ataskaitas;
5.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su priskirta veiklos sritimi, rengimo ir tobulinimo, teikia rengėjams šiais klausimais metodinę pagalbą;
5.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių posėdžiuose, rengia atsakymus į piliečių, kitų įstaigų, užsienio partnerių paklausimus;
5.8. dalyvauja donorystę ir transplantaciją propaguojančiuose viešinančiuose renginiuose ir akcijose;
5.9. dalyvauja ir kelia kvalifikaciją asmens sveikatos priežiūros specialistų mokymuose, seminaruose ir kituose renginiuose pagal kompetenciją;
5.10. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
5.11. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatuose.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 370 5 279 60 96
El. paštas: info@transplantacija.lt
Adresas: Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.