Trakų skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73464
Skelbimo data: 2021-09-13
Skelbimas galioja iki: 2021-09-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Pareigos: Trakų skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Trakai
Informacija apie įstaigą: Darbo laiko norma:

40 val. per savaitę, suminė darbo laiko apskaita. Darbo užmokestis:

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,2 iki 7,69. Kontaktinis asmuo:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Skripkauskienė, tel. (8 5) 249 1643, el.p. olga.skripkauskiene@vmvt.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2021 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. B1-20

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

VILNIAUS DEPARTAMENTO TRAKŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO (3)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento Trakų skyriaus (toliauTrakų skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Trakų skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką maisto saugos ir kokybės priežiūros srityje, maisto tvarkyme, saugoti vartotojų interesus, kad į šalies rinką tiekiamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus reikalavimus.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Trakų skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Trakų skyriaus vedėjas).

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą veterinarijos krypties išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

5.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka gyvūnų patikrinimą prieš skerdimą bei tikrinimą po skerdimo;

6.2. atlieka veterinarinę-sanitarinę priežiūrą gyvūnų skerdimo, jų skerdenų apdorojimo, mėsos tvarkymo, atliekų surinkimo grandinėse;

6.3. skerdenas antspauduoja nustatytos formos antspaudais, užtikrina, kad sveikumo ženklas būtų dedamas tik ant skerdenų, veterinariniu-sanitariniu atžvilgiu pripažintų tinkamomis žmonių

maistui;

6.4. užtikrina, kad maisto tvarkymo subjektas imtųsi visų reikalingų priemonių, siekdamas išvengti mėsos užteršimo konkrečiomis pavojingomis medžiagomis skerdimo metu, įskaitant apsvaiginimą, bei kontroliuoja konkrečių pavojingų medžiagų pašalinimą;

6.5. ima mėginius laboratoriniams tyrimams bei užtikrina, kad jie būtų tinkamai atrinkti, identifikuoti bei nusiųsti kompetentingai laboratorijai;

6.6. esant įtarimams, ima iš gyvūnų organų patologinę medžiagą ir siunčia laboratoriniams tyrimams įtariamai diagnozei patvirtinti arba paneigti;

6.7. visų rūšių gyvuliams, kurie gali sirgti trichinelioze, atlieka trichineliozės tyrimus;

6.8. kontroliuoja ar maisto tvarkymo subjektas laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų juos pervežant, laikant ir žudant;

6.9. nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą, skerdyklos atsakingiems asmenims duoda privalomus vykdyti nurodymus, o prireikus sustabdo skerdimą ir nedelsiant informuoja Trakų skyriaus vedėją;

6.10. prižiūri skerdyklos gamybinių patalpų bei technologinių įrengimų sanitarinę būklę, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo bei kitų normatyvinių teisės aktų reikalavimų vykdymą;

6.11. prižiūri dezinfekcijų (skerdyklos patalpų, įrangos, įrankių, transporto apdorojimo biocidinėmis priemonėmis), dezinsekcijų (vabzdžių naikinimo), deratizacijų (graužikų naikinimo) vykdymą;

6.12. vykdo pagalbinių maisto medžiagų, taros ir transporto veterinarinę-sanitarinę kontrolę, tikrina jų kilmės bei kokybės sertifikatus;

6.13. reikalauja iš įmonės vadovų / už gamybinę veiklą atsakingų asmenų bei dirbančiųjų užtikrinti tinkamą teisės aktų nuostatų reikalavimų laikymąsi;

6.14. nustačius veterinarinių-sanitarinių taisyklių pažeidimus, nurodo pašalinti trūkumus;

6.15. pildo Tikrinimo prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų registracijos žurnalą, rengia Gyvūnų prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų ataskaitą;

6.16. pagal kompetenciją savo veikloje įgyvendina kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas, numatytas kokybės vadove;

6.17. prižiūri darbuotojų, atliekančių nuolatinę veterinarinę-sanitarinę kontrolę skerdykloje, veiklą;

6.18. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Trakų skyriaus darbuotoją, jam nesant;

6.19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Trakų skyriaus vedėjo pavedimus.

IV. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

_____________________

Susipažinau

__________________________

(Parašas)

__________________________

(Vardas ir pavardė)

__________________________

(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 240 4361
El. paštas: info@vmvt.lt
Adresas: Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius-10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.