Teritorijų planavimo poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43485
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teritorijų planavimo poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. PAD-1

URBANISTINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO ARCHITEKTŪROS IR MIESTO PLANAVIMO SKYRIAUS TERITORIJŲ PLANAVIMO POSKYRIO KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Teritorijų planavimo poskyrio kraštovaizdžio architektas (vyriausiasis specialistas) (toliau – kraštovaizdžio architektas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Kraštovaizdžio architekto pareigybė reikalinga miesto kraštovaizdžio, specialiesiems želdynų ir rekreacijos projektams tikrinti pagal Želdynų ir Teritorijų planavimo įstatymą, specialiosioms sąlygoms nustatyti, atlikti kraštovaizdžio projektų priežiūrą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kraštovaizdžio formavimo ir projektavimo vertinimo savivaldybės teritorijoje – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1 turėti aukštąjį universitetinį architektūros, kraštovaizdžio architektūros studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį architektūros ar kraštotvarkos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, statinių projektų rengimo, derinimo ir jų tvirtinimo tvarką;
4.4. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti naudotis Nekilnojamojo turto registro, Teritorijų planavimo dokumentų registro ir kitų darbui reikalingų valstybės registrų duomenimis;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Infostatyba“, TPDRIS informacinėse sistemose.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius kraštovaizdžio klausimus;
5.2. teikia pasiūlymus ir duomenis strateginiams veiklos planams rengti dėl darbų, susijusių su kraštovaizdžiu ir rekreacija, planavimo bei formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;
5.3. tikrina pateiktus planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir rengia atsakymo projektus;
5.4. tikrina pateiktus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir rengia atsakymo projektus koordinatoriui;
5.5. tikrina skyriui pateiktas galimybių studijas ir pagal kompetenciją teikia pastabas ar pasiūlymus;
5.6. bendradarbiauja su kitais administracijos padaliniais, Aplinkos apsaugos regiono departamentu ir kartu sprendžia saugomų teritorijų, vandens telkinių apsauginių zonų ir želdynų, parkų tvarkymo projektavimo klausimus;
5.7. dalyvauja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, bevariklio transporto plėtros bei kitų komisijų darbe savo kompetencijos klausimais, teikdamas išvadas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, Želdynų įstatymą;
5.8. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų derinimą ir tikrinimą Savivaldybės teritorijų planavimo komisijoje, kviečia planavimo sąlygas išdavusias valstybines institucijas ir ūkio subjektus pareiškėjus į komisijos posėdžius, ruošia Teritorijų planavimo komisijos derinimo protokolus, juos registruoja, išduoda kopijas;
5.9. tikrina saugomų teritorijų, miškotvarkos, želdynų, parkų, skverų ir aikščių projektus, rengia išvadas dėl jų skyriaus vedėjui;
5.10. ruošia vedėjui išvadas pagal kompetenciją dėl teritorijų planavimo dokumentų derinimo Teritorijų planavimo komisijoje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS;
5.11. tikrina projektus, pateiktus statybą leidžiančiam dokumentui gauti, pagal kompetenciją ir teikia išvadas dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo „Infostatybos“ sistemoje;
5.12. vykdo specialiųjų, detaliųjų ir techninių projektų tikrinimo ir organizavimo procedūras ir dalyvauja rengiant sąlygas teritorijoms, skirtoms bendram viešam naudojimui, saugomoms teritorijoms, dviračių takų, rekreacijos bei turizmo objektams;
5.13. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus;
5.14. kontroliuoja apželdinimo projektų rengimą: sudaro technines užduotis, tikrina projektų kokybę ir apimtį, dalyvauja svarstant juos aptarimuose, vertinimuose;
5.15. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal kompetenciją rengia pirkimo objekto technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo.
6. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus, skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.


Susipažinau
______________________
(Parašas)
______________________
(Vardas ir pavardė)
______________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: 8 5 219 6830
El. paštas: grazina.cekolyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.