Teismo raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45886
Skelbimo data: 2020-11-23
Konkursą inicijuojanti įstaig: Marijampolės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teismo raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 5.20
Darbo vieta (miestas): Marijampolė
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMO
TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS
TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – specialistas(XI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, teismo procesinių dokumentų rengimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Bylų tvarkymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.
8. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.
9. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.
10. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.
11. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.
12. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
13. Veda bylų apskaitą apskaitos žurnale ir (ar) dokumentų valdymo sistemoje.
14. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
17. Pavaduoja kitą teismo posėdžių sekretorių jam nesant dėl ligos, atostogų ir kitais atvejais..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis;
19.2. organizuotumas - 1 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;
19.5. komunikacija - 1 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1 lygis.
21. Profesinė kompetencija:
21.1. teisės išmanymas - 1 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai, adresas:

Marijampolė, Kauno g. 8.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: 8 5 2196813
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.