Teismo posėdžių sekretorius (PA koeficientas - 4,30)

Skelbimo nr.: 8649
Skelbimo data: 2019-08-21
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių apygardos teismas
Pareigos: Teismo posėdžių sekretorius (PA koeficientas - 4,30)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Šiaulių apygardos teismo kanclerio
2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-185


TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą, tvarkyti bylas, padėti teisėjams eiti pavestas pareigas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teismo procesinių dokumentų valdyme.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą.
5. Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Teismų įstatymą, Baudžiamojo ir Civilinio proceso kodekso normas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir valstybės tarnybos santykius reglamentuojančius norminius aktus, teismų bylų formavimo ir tvarkymo taisykles, teismų pavyzdinės bylų nomenklatūrą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taisyklingai, įskaitomai rašyti.
7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer arba turėti ECDL pradmenų pažymėjimą.
8. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
9. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS
TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10. Išrašo teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus, ir kitus raštus susijusius su nagrinėjama byla ir tai pažymi LITEKO programoje.
11. Laiku, tvarkingai paruoštus, aiškiai nurodant adresatą siunčiamus dokumentus perduoda į raštinę išsiuntimui ir dokumentų kopijas įsiuva į bylą.
12. Siunčia byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.
13. Tvarko teismuose esančius asmens duomenis laikydamasis Asmens duomenų tvarkymo teisinio reguliavimo.
14. Nutartys priimtos dėl laikinųjų apsaugos priemonių, vykdymui išsiunčiamos skubos tvarka.
15. Įsiteisėjus teismo sprendimams paskirti dalyvaujantiems byloje asmenims baudas, per įstatyme nustatytą terminą parengia vykdomąjį raštą, jį pasirašius, išsiunčia išieškotojui;
16. Tikrina teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus.
17. Prieš teismo posėdį patikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku į teismo salę būtų pristatyti suimti teisiamieji ir nuteistieji; užtikrina, kad visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas; apie baigtą pasiruošimą teismo posėdžiui informuoja kolegijos pirmininką (pranešėją), teisėją. Teisės aktuose nustatytais atvejais rašo posėdžio protokolą, jį pasirašo ir įstatymo nustatytu terminu pateikia pasirašyti kolegijos pirmininkui ir teisėjams. Įsiuva į bylą posėdžio protokolą, teismo ar teisiamajame posėdyje priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, nutartį, sprendimą ar nuosprendį liudytojų, nukentėjusiųjų, eksperto, specialisto, vertėjo pasižadėjimus ir kitus dokumentus, sunumeruoja bylos lapus, nuolat pildo bylos apyrašą.
18. Atsako už teisingą pašto išlaidų apskaičiavimą civilinėse bylose.
19. Paskelbus nuosprendį, nutartį (įtariamiesiems, kaltinamiesiems), sprendimą, teismo įsakymą proceso dalyviams (šalims) įteikia kopijas. Išteisinamojo nuosprendžio ar nutarties paleisti nuteistąjį iš suėmimo kopiją jų priėmimo dieną išsiunčia įkalinimo vietos administracijai vykdyti.
20. Tvarko duomenis LITEKO sistemoje: suveda reikalingus užvestų bylų duomenis, fiksuoja kiekvieną bylos procesinį įvykį, atidėjus posėdį arba paskelbus pertrauką pažymi kito teismo posėdžio datą, papildo LITEKO informacinę sistemą nesančiais duomenimis, kad taip, kad bylos kortelėje būtų įvesta visa informacija atspindinti proceso eigą ir ypatumus, informaciją apie proceso dalyvius, jų pasikeitimą.
21. Elektroninėse bylose suskaitmenina šalių pateiktus dokumentus ir įkelia į LITEKO.
22. Teisės aktuose nustatyta tvarka daro garso įrašus teismo posėdžiuose ir pildo informacinę pažymą.
23. Išnagrinėtas ir sutvarkytas bylas LR BPK ir CPK numatytais terminais pasirašytinai perduoda Civilinių ar Baudžiamųjų bylų raštinei.
24. Atneša teisėjų ir posėdžių sekretorių žinioje esančias bylas raštinės darbuotojui, kai su byla nori susipažinti proceso dalyviai bei nuneša teisėjams paskirtas nagrinėti bylas ir dokumentus, prašymus, skundus.
25. Teikia interesantams informaciją apie paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodo teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją, jeigu prašomos suteikti informacijos negali pasinaudodamas teismo informacine sistema proceso dalyviui ar jo atstovui, susijusia su konkrečia nagrinėjama ar išnagrinėta byla.
26. Apmoko naujai priimtus posėdžių sekretorius, teikia metodinę pagalbą.
27. Atlieka teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjų, kanclerio, raštinės skyriaus vedėjos pavedimus, susijusius su tiesioginėmis funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

28. Teismo posėdžio sekretorius pavaldus Raštinės skyriaus vedėjui.
________________________

Susipažinau
____________________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
________________________
(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 867364407
El. paštas: indre.sleziene@teismas.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-28
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.