Šeštadienis, gegužės 25 d.

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55417
Skelbimo data: 2023-03-20
Skelbimas galioja iki: 2023-04-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Plungės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,395.00
Darbo vieta (miestas): Kretinga
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO
TEISMO KANCLERIO TARNYBOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. personalo valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. dokumentų valdymas;
4.3. viešieji pirkimai;
4.4. administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. personalo valdymo funkcijų vykdymas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas;
6.2. personalo bylų ir kitų personalo dokumentų valdymas;
6.3. viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas;
6.4. viešųjų pirkimų dokumentų valdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
9. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
10. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
11. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
12. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
14. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
15. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
16. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
17. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
18. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
20. Rengia teisės aktų, raštų, sutarčių, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla, projektus, užtikrina darbuotojų supažindinimą su jiems aktualiais vidiniais ir išoriniais teisės aktais.
21. Tvarko personalo asmens bylas.
22. Dirba su personalo apskaitos programa, vykdo darbo ir poilsio laiko apskaitą, rengia atostogų grafiką.
23. Organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir kitą susijusią dokumentaciją.
24. Teikia informaciją apie viešuosius pirkimus bei užtikrina duomenų teikimą per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.
25. Renka ir analizuoja teismo poreikius, kuriems reikalingi viešieji pirkimai.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
26.3. studijų kryptis – teisė (arba);
26.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
26.5. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
arba:
26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.7. darbo patirties sritis – personalo valdymo patirtis;
26.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
27.2. organizuotumas - 3 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
27.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
27.5. komunikacija - 4 lygis.
28. Profesinė kompetencija:
28.1. žmogiškųjų išteklių valdymas - 3 lygis;
28.2. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pečiulienė
Telefonas: +37052196827; +37068497968
El. paštas: lina.peciuliene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.