Teismo administracijos sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45324
Skelbimo data: 2020-09-22
Konkursą inicijuojanti įstaig: Marijampolės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teismo administracijos sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 5.80
Darbo vieta (miestas): Marijampolė
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Marijampolės apylinkės teismo
2020 m. liepos 01 d.
teismo kanclerio įsakymu Nr. 1RV-69
 

MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMO
TEISMO ADMINISTRACIJOS SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – specialistas(XI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. personalo valdymas;
4.2. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Teismo vadovybės susirinkimų aptarnavimas, teismo veiklos dokumentų rengimas.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. Teismo personalo kvalifikacijos kėlimo koordinavimas, pagalba personalo valdymo klausimais;
5.2. Teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Aptarnauja į teismą besikreipiančius asmenis, teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu organizuoja oficialius priėmimus ir susirinkimus, esant poreikiui juos protokoluoja.
7. Koordinuoja teismo personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.
8. Koordinuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų laikymosi priežiūrą ir konsultuoja šiais klausimais.
9. Organizuoja darbuotojų nuomonių tyrimus, teikia apibendrinimus ir siūlymus dėl veiklos organizavimo tobulinimo.
10. Organizuoja ir vykdo informacijos, susijusios su teismo administracinės veiklos planų, pavedimų ir užduočių įvykdymu, surinkimą ir sisteminimą, teikia informaciją teismo pirmininkui, teismo kancleriui apie pavedimų vykdymo eigą.
11. Padeda apdoroti ir apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.
12. Rengia teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla, personalo valdymu, projektus, užtikrina darbuotojų supažindinimą su jiems aktualiais vidiniais ir išoriniais teisės aktais.
13. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, dirba su personalo apskaitos programa, esant poreikiui vykdo darbo ir poilsio laiko apskaitą.
14. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus
16. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
17. Pavaduoja vyriausiąjį specialistą jam nesant dėl ligos, atostogų ir kitais atvejais.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis;
19.2. organizuotumas - 1 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;
19.5. komunikacija - 1 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1 lygis.
21. Profesinė kompetencija:
21.1. žmogiškųjų išteklių valdymas - 1 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai, adresas:

Marijampolė, Kauno g. 8.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.