Šeštadienis, gegužės 25 d.

Teisininkas (Pareiginės algos koeficiento intervalas nuo 0,69 iki 0,97)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 94472
Skelbimo data: 2024-03-12
Skelbimas galioja iki: 2024-03-26 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Plungės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Plungės apylinkės teismas
Pareigos: Teisininkas (Pareiginės algos koeficiento intervalas nuo 0,69 iki 0,97)
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Palanga
Informacija apie įstaigą: Dėl išsamesnės informacijos apie šią pareigybę galite kreiptis telefonu 8 (448) 73046 arba el. paštu: viktorija.paulauskiene@teismas.lt

Informacija apie įstaigą internetinėje svetainėje: https://plunges.teismai.lt/

Pareigybei taikomas pareiginės algos koeficiento intervalas nuo 0,69 iki 0,97. Tikslus pareiginės algos koeficiento dydis nustatomas priimant į pareigas.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Plungės apylinkės teismo kanclerio
2024 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. P-86


PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO TEISININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Plungės apylinkės teismo teisininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Plungės apylinkės teismo (toliau – Teismas) Palangos rūmai, Vytauto g. 102, Palanga.
2. Plungės apylinkės teismo teisininko pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, išmanyti dokumentų rengimo principus;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją;
5.2. rengia teismo procesinių dokumentų projektus;
5.3. teisėjo pavedimu susipažįsta su teisme gautais asmenų skundais, pareiškimais ir prašymais, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, pagal kompetenciją rengia raštų ir kitų dokumentų projektus;
5.4. informacinėje sistemoje „LITEKO“ įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, nuasmenina teismo procesinius dokumentus ir įkelia juos į sistemą;
5.5. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai;
5.6. informacinėje sistemoje „LITEKO“ kuria žyminio mokesčio mokėjimo / grąžinimo užduotis, esant reikalingumui jas panaikina, įskaito, užskaito žyminį mokestį konkrečiose bylose.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
6.1. tarnybinės paslapties saugojimą. Už tarnybinės paslapties atskleidimą traukiamas atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
6.2. asmens duomenų saugojimą. Už asmens duomenų atskleidimą gali būti traukiamas atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės laikymąsi;
6.4. duomenų į LITEKO sistemą įvedimą laiku ir šių duomenų teisingumą;
6.5. efektyvų ir taupų darbui skirtų priemonių naudojimą;
6.6. pavestų funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

_____________________

Susipažinau
(data) (parašas) (vardas, pavardė)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37044871964
El. paštas: plunges.apylinkes@teismas.lt
Adresas: Laisvės al. 4, 90122 Plungė
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.