Teisininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69433
Skelbimo data: 2021-03-15
Konkursą inicijuojanti įstaig: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Pareigos: Teisininkas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Telšiai
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės

Laimos Jurytės-Zakarauskienės

2020-01-27 įsakymu Nr. V-28

TEISININKO

PAREIGINIAI NUOSTATAI

1. Tiesioginis vadovas

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Centras) vadovas

2. Skyrius/padalinys

Administracija

3. Pavaldūs darbuotojai:

4. Pavaduojantis darbuotojas

Centro vadovo įsakymu paskirtas asmuo

5. Ką pavaduoja

Centro vadovo įsakymu paskirtą asmenį

6. Teisės aktai ir vidaus tvarkos dokumentai, kurie reglamentuoja darbuotojo darbą

Lietuvos Respublikos medicinos normos;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai;

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;

Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklės;

Darbo tvarkos taisyklės;

Šie pareiginiai nuostatai;

Skyriaus reglamentas;

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

7. Parašo teisė: Įstaigos viduje – pagal kompetenciją;

Už įstaigos ribų – pagal kompetenciją arba atskirus įgaliojimus.

8. Bendroji dalis:

8.1 Šie VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – PSPC) teisininko pareiginiai nuostatai nustato teisininko atliekamas funkcijas, jo pareigas, teises bei atsakomybę.

8.2 PSPC teisininkas yra tiesiogiai pavaldus PSPC direktoriui.

8.3 PSPC teisininką į darbą priima ir atleidžia PSPC direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.4 Savo darbą teisininkas organizuoja ir atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais PSPC veiklą, PSPC įstatais, kitais su jo kompetencija susijusiais PSPC vidaus dokumentais (PSPC valdybos nutarimais, PSPC direktoriaus įsakymais) ir šiais pareiginiais nuostatais.

8.5 PSPC teisininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

8.5.1 turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

8.5.2 turėti ne mažesnę kaip dviejų metų teisinio darbo stažą;

8.5.3 gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos apsaugą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę ir administracinę teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, viešųjų įstaigų veiklą ir gebėti juos taikyti praktiškai;

8.5.4 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.5.5 turėti labai gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis elektroniniu paštu).

9. Teisininkas atlieka šias funkcijas:

9.1 PSPC direktoriaus nurodymu rengia PSPC veiklos organizavimo dokumentų (įstatų, tvarkų ir taisyklių, padalinių nuostatų, darbuotojų pareigybių aprašymų, kitų dokumentų), sutarčių projektus.

9.2 PSPC direktoriaus nurodymu vertina jau parengtus PSPC veiklos organizavimo dokumentus, sutartis, ir teikia pastabas ir (arba) išvadas dėl šių dokumentų, sutarčių atitikimo teisės aktų reikalavimams.

9.3 PSPC direktoriaus nurodymu, PSPC sudarytų sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais ruošia atitinkamų raštų ir (arba) pretenzijų, procesinių dokumentų Lietuvos Respublikos teismams projektus.

9.4 PSPC direktoriaus nurodymu konsultuoja PSPC direktorių, o esant poreikiui ir PSPC darbuotojus, su savo kompetencija susijusiais teisiniais klausimais.

9.5 PSPC direktoriaus nurodymu, suteiktų įgaliojimų ribose (išdavus įgaliojimus teisės aktų nustatyta tvarka) atstovauja PSPC valstybės ir valdžios institucijose, santykiuose su kitomis įmonėmis ir organizacijomis.

9.6 Vykdydamas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas: analizuoja, kaip duomenų valdytojas (tvarkytojas) laikosi asmens duomenų tvarkymui keliamų reikalavimų, konsultuoja PSPC direktorių ir darbuotojus asmens duomenų tvarkymo klausimais bei veikia kaip tarpininkas tarp duomenų valdytojo (tvarkytojo) ir priežiūros institucijos;

9.7 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus PSPC direktoriaus pavedimus, susijusius su PSPC teisininko atliekamomis funkcijomis pagal šiuos pareiginius nuostatus.

10. Teisininko pareigos:

10.1 Nepriekaištingai vykdyti šiuose pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

10.2 Vykdydamas jam pavestas funkcijas laikytis PSPC veiklą reglamentuojančių įstatymų, PSPC įstatų ir PSPC vidaus dokumentuose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

10.3 Teisininkas, vykdydamas savo darbo funkcijas, privalo veikti sąžiningai, atsakingai, darbo funkcijas atlikti laiku ir tinkamai.

10.4 Teisininkas, vykdydamas darbo funkcijas, privalo nuolatos kaupti profesines žinias ir tobulinti profesinius įgūdžius.

10.5 Teisininkas, vykdydamas duomenų apsaugos pareigūno pareigas privalo:

10.5.1 informuoti duomenų valdytoją ir tvarkytoją bei jų darbuotojus apie BDAR ir kituose asmens duomenų apsaugai skirtuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taip pat teikti jiems konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;

10.5.2 stebėti ir vertinti, kaip yra laikomasi BDAR ir kitų asmens duomenų apsaugos reikalavimus nustatančių teisės aktų;

10.5.3 konsultuoti atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą;

10.5.4 bendradarbiauti su priežiūros institucija (Valstybine duomenų apsaugos inspekcija) ir atlikti kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

11. Teisės:

11.1 Nuolat tobulintis ir kelti kvalifikaciją.

12.Atsakomybė:

12.1 Teisininkas atsako už tinkamą darbo funkcijų, nustatytų šių pareiginių nuostatų 6 punkte, vykdymą.


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Telšių r. sav. Telšių m. Kalno g. 40
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.