Teisinės pagalbos skyrius Teisininkas

Skelbimo nr.: 59438
Skelbimo data: 2019-07-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Teisinės pagalbos skyrius Teisininkas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 14 d.
įsakymu Nr. 40-464VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS DEPARTAMENTO TEISINĖS PAGALBOS SKYRIAUS TEISININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TD-TPS-3)

I. PAREIGYBĖ

1. Teisės departamento (toliau – Departamentas) Teisinės pagalbos skyriaus (toliau – Skyrius) teisininko pareigybė (261103) (toliau – darbuotojas) yra priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – organizuoti ir teikti Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
5.2. išmanyti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius civilinius, administracinius, baudžiamuosius teisinius santykius, civilinį, administracinį ir baudžiamąjį procesus, darbo teisę, kitus įstatymus bei teisės lydimuosius aktus, teismų praktiką;
5.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
5.5. turėti gerų bendravimo ir konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
6.1. informuoja gyventojus apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir išaiškina jos teikimo sąlygas;
6.2. teikia fiziniams asmenims (toliau - Pareiškėjams) informaciją apie teisinę sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus žodžiu ir raštu;
6.3. teikia Pareiškėjams teisines konsultacijas;
6.4. padeda Pareiškėjams ieškoti galimybių ginčus spręsti taikiai;
6.5. rengia taikos sutartis;
6.6. padeda Pareiškėjams surašyti prašymus, skirtus valstybės ir savivaldos institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus;
6.7. paaiškėjus, kad Pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, padeda surašyti prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo;
6.8. tvarko teisinės pagalbos apskaitą;
6.9. nuolatos gilina savo žinias, domisi teisės aktų pakeitimais ir teismų praktika;
6.10. rengia Vilniaus miesto savivaldybės institucijų teisės aktų projektus;
6.11. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą darbuotoją, jo nesant;
6.12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Telefonas: 85 2112616
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.