Teisės taikymo grupė teisininkas (bazinis darbo užmokestis nuo 2000 Eur (bruto)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64772
Skelbimo data: 2020-05-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Teisės taikymo grupė teisininkas (bazinis darbo užmokestis nuo 2000 Eur (bruto)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

Teisininko darbo pobūdis:

 • dalyvauja rengiant Departamento ir Turto banko strateginius veiklos planus, sudarant Turto banko veiklos planus, planuojant reikalingų piniginių lėšų poreikį;
 • kontroliuoja sutarčių, susijusių su Grupei priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus, reikalingus Grupės funkcijoms vykdyti;
 • dalyvauja rengiant projektavimo paslaugų ir statybos rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentus bei vykdant viešųjų pirkimų procedūras, konsultuoja su šiomis procedūromis susijusiais klausimais;
 • dalyvauja statybos rangos projektų vykdyme, konsultuoja su statybų procesu susijusiais klausimais, atstovauja Turto banką santykiuose su projektuotoju, rangovu, techninės priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;
 • rengia su Grupės veikla susijusių dokumentų, teikiamų Turto banko valdybai, Turto banko generaliniam direktoriui projektus;
 • pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Turto banko ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • atstovauja Turto banką organizuojamuose įvairių komisijų, darbo grupių veikloje, įvairaus lygio pasitarimuose Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai (toliau – Pavaduotojas veiklai), Departamento direktoriaus, Skyriaus vadovo ir / ar Grupės vadovo pavedimu;
 • bendradarbiauja su kitais Turto banko struktūriniais padaliniais ir darbuotojais taip, kad, jiems vykdant savo funkcijas ir priimant sprendimus, būtų užtikrintas Turto banko funkcijų vykdymas, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų;
 • konsultuoja Turto banko darbuotojus dėl su Turto banko veikla susijusių teisės aktų taikymo ir teikia Turto banko darbuotojams kitą teisinę pagalbą jų veiklos Turto banke klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir sutarčių projektus, susijusius su Turto banko veikla bei atlieka kitų Turto banko struktūrinių padalinių ir / ar darbuotojų parengtų bei Turto bankui (Skyriui) pateiktų derinti teisės aktų ir sutarčių projektų teisinį vertinimą;
 • renka ir apibendrina informaciją apie kitų Turto banko struktūrinių padalinių ir / ar darbuotojų siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių Turto banko veiklą, tobulinimo;
 • renka ir apibendrina informaciją apie Turto banko teiktas pastabas ir pasiūlymus dėl kitų įstaigų ar institucijų pateiktų teisės aktų projektų;
 • vykdo naujų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Turto banko veikla, priėmimo ar galiojančių teisės aktų pakeitimų stebėseną ir apie juos informuoja Turto banko darbuotojus;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atstovauja Turto banką civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose ir kitose bylose bei vykdymo procese;
 • nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Teisininkui nagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • saugo su Skyriaus / Grupės veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • periodiškai atsiskaito Grupės vadovui ir / ar Skyriaus vadovui bei Departamento direktoriui už Teisininkui pavestų užduočių vykdymą;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, Pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus ir Skyriaus / Grupės vadovo nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas teisinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų teisinio darbo patirtis;
 • atstovavimo teismuose patirtis, taip pat patirtis rengiant teisės aktų projektus, sutartis, teisminių bylų įvairius procesinius dokumentus, raštus ir kitus teisinius dokumentus;
 • geras Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Kandidato privalumai:

 • darbo patirtis statybų teisės ir viešųjų pirkimų srityje;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.