Teisės skyrius Vyriausiasis specialistas (8,0)

Skelbimo nr.: 8772
Skelbimo data: 2019-11-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Teisės skyrius Vyriausiasis specialistas (8,0)
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus (toliau - skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rūpintis savivaldybės veiklos teisėtumu, ginti jos interesus teismuose bei kitose institucijose, teikti savivaldybės struktūrinių bei struktūrinių
teritorinių padalinių darbuotojams juridinę konsultaciją, pagal kompetenciją nagrinėti savivaldybėje gaunamus prašymus, pareiškimus ir skundus, rengti teisės aktų projektus, vertinti jau parengtų teisėtumą, dalyvauti sudaromų komisijų veikloje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - teisės srities funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip vienerių metų teisininko praktinio darbo stažą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, darbo santykius, statybos, teritorijų planavimo, viešųjų pirkimų, civilinę, administracinę teises ir jų procesus, teismų veiklą, teisminį procesą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.7. laikytis tarnybinės etikos, nepriekaištingai ir kultūringai atlikti savo pareigas;
4.8. Vyriausybės nustatyta tvarka kelti savo kvalifikaciją;
4.9. mokėti lenkų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos yra šios:
5.1. pagal kompetenciją reikalauti iš fizinių ir juridinių asmenų šalinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų pažeidimų faktus, teikti savivaldybės padalinių vadovams, seniūnams, kitiems savivaldybės darbuotojams, Vilniaus rajono gyventojams juridinę pagalbą;
5.2. savo darbe vadovautis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais, administracijos, skyriaus nuostatais, administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, vykdyti savivaldybės vadovybės, skyriaus vedėjo nurodymus;
5.3. Skyriaus vedėjo pavedimu analizuoti pateiktų skyriui savivaldybėje ruošiamų dokumentų, sutarčių projektus, teikti dėl jų išvadas ir pasiūlymus, rengti sutartis;
5.4. teikti konsultacijas, vertinti parengtus teisės aktus, atsakymus gyventojams, ruošti procesinius dokumentus teisminėms institucijoms Teisės skyriaus vedėjo įsakymu paskirtų kuruoti Administracijos padaliniams (Statybos, Architektūros ir teritorijų planavimo, Viešųjų pirkimų, prireikus ir kitiems skyriams);
5.5. objektyviai išnagrinėjus spręsti savivaldybei pateiktų prašymų, skundų, pretenzijų, ieškinių, pareiškimų teisėtumą bei pagrįstumą, ruošti motyvuotus atsakymus pareiškėjams ar procesinius dokumentus teismams;
5.6. analizuoti išnagrinėtų teisminių bylų rezultatus, teikti pasiūlymus dėl tolesnių juridinių veiksmų. Ruošti apeliacinius bei kasacinius skundus byloms peržiūrėti;
5.7. pagal pateiktą savivaldybės padalinių medžiagą ir pasiūlymus skyriaus vedėjo, jo pavaduotojo pavedimu, ruošti ieškininius pareiškimus, atsiliepimus ir kitą medžiagą teismams, atstovauti nustatyta tvarka savivaldybės interesams nagrinėjant ginčus teismuose ar kitose institucijose, ginti pažeistas savivaldybės teises;
5.8. pagal savivaldybės vadovybės pavedimus tikrinti, kaip savivaldybės, jos įmonių, bendrovių, organizacijų, kurių steigėja yra rajono savivaldybė, vadovų leidžiami įsakymai, potvarkiai ir kiti teisinio pobūdžio aktai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus norminius aktus, dalyvauti šių institucijų veiklos patikrinimuose;
5.9. pagal savo kompetenciją reikalauti iš savivaldybės padalinių darbuotojų, kad jie laikytųsi reglamentuojančių veiklą įstatymų, kitų teisės aktų, esant reikalui teikti teisines konsultacijas, susijusias su jų darbu;
5.10. teikti savivaldybės darbuotojams konsultacijas sutarčių sudarymo klausimais. Reikalauti, kad savivaldybės darbuotojai nevilkintų sandorių sudarymo proceso ir terminų, tinkamai įformintų sutarčių projektus;
5.11. reguliariai rinkti, sisteminti ir studijuoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitą teisinę literatūrą, propaguoti teisines žinias;
5.12. nustatytais terminais vykdyti savivaldybės administracijos vadovų, skyriaus vedėjo pavedimus;
5.13. dalyvauti savivaldybės institucijų sudarytose komisijose (darbo grupėse), suteikiant jiems teisinę pagalbą;
5.14. rengti savivaldybės tarybos sprendimų mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, juos derinti ir teikti nustatyta tvarka;
5.15. nutraukus tarnybos santykius, dalyvaujant skyriaus vedėjui, perduoti reikalus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Akte turi būti nurodytos tarnautojo perduodamos bylos, gyventojų prašymai, skundai bei kiti faktiškai turimi dokumentai, kitos materialinės vertybės, aktą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Buvęs tarnautojas turi teisę gauti akto kopiją.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt, tel. nr. (8 5) 219 68 26, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 210 9695; 8 610 37 604
El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-11-14
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.