Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 7,1 (baziniais dydžiais) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41839
Skelbimo data: 2019-06-26
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 7,1 (baziniais dydžiais) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV – 329


TEISĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (53-7T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga efektyviai įgyvendinti teisėkūros reikalavimus, veiksmingą teisės taikymą, atstovauti Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, taip pat kitose institucijose, kai nagrinėjamas Agentūros sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas, teikti teisines išvadas Agentūrai priskirtose reguliavimo srityse, atlikti Agentūros rengiamų norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisėkūra ir bendrojoje veiklos srityje – teisės taikymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
4.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, teisėkūros, administracinį, civilinį, administracinių bylų teisenos procesus, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis, Agentūros nuostatais;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti ir taikyti eisės aktus, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Agentūros kompetencijos srityse, pagal kompetenciją nagrinėja Agentūros administracijos padalinių parengtus norminių teisės aktų ir individualių administracinių teisės aktų projektus, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti teisės aktų projektus, vizuoja, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareikštas pastabas ir pasiūlymus
dėl Agentūros parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų projektų, teikia pasiūlymus rengėjams dėl jų tikslinimo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
5.2. pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų taikymo ir aiškinimo;
5.3. registruoja Skyriaus ir Agentūros administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje, parengtus teisės aktus Teisės aktų registre;
5.4. pagal kompetenciją rengia taikos sutarčių, civilinių, viešųjų pirkimų sutarčių ir kitų sutarčių projektus arba teikia pastabas ir pasiūlymus Agentūros vardu sudaromų taikos sutarčių, civilinių, viešųjų pirkimų sutarčių ir kitų sutarčių projektams, kad būtų įgyvendinti visi Agentūros įsipareigojimai;
5.5. atstovauja Agentūrai teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse;
5.6. rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;
5.7. analizuoja teismų praktiką ir teikia pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo, teismų sprendimų vykdymo;
5.8. rengia Agentūros direktoriaus įgaliojimų projektus dėl atstovavimo visų instancijų teismuose ir kitose ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose;
5.9. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, vadovybės pasitarimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
5.10. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, prašymus ir skundus dėl Agentūros sprendimų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
5.11. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Agentūros rengiamų norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą;
5.12. nustatyta tvarka teikia konsultacijas teisės aiškinimo ir taikymo klausimais Agentūros struktūriniams padaliniams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
5.13. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 5) 219 6819
El. paštas: Taurinta Komarovskė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, taurinta.komarovske@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.