Teisės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41759
Skelbimo data: 2019-06-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Teisės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
FINANSŲ, TEISĖS IR PIRKIMŲ DEPARTAMENTO TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
(koeficientas-7,1)


II. PASKIRTIS

2. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) veiklos teisėtumą bei vykdyti kitas Skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas. Darbo vieta - Kaune.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro ir (ar) magistro laipsnio išsilavinimą arba jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro laipsnio išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį darbo, civilinės ir/ar administracinės teisės ir/ar užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityse;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, Užimtumo tarnybos veiklą, dokumentų rengimą, administracinių bylų teiseną, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Darbo, Civilinio, Civilinio proceso, Baudžiamojo proceso kodeksų pagrindines nuostatas ir principus;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinti problemas;
4.5. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
4.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia procesinių dokumentų projektus ir teikia pasirašytus dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų teismams;
5.2. organizuoja dokumentų, pagrindžiančių procesiniuose dokumentuose pateiktus argumentus arba pareikalautų ginčą ar kitą klausimą nagrinėjančios institucijos, surinkimą, jų kopijų tvirtinimą ir pateikimą teisinius ginčus ar kitus klausimus nagrinėjančioms institucijoms ar įstaigoms;
5.3. atstovauja Užimtumo tarnybos interesus visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kreditorių susirinkimuose, kitose valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose savo kompetencijos klausimais;
5.4. kaupia išnagrinėtų bylų medžiagą ir teismų sprendimus, atlieka teismų praktikos sklaidą;
5.5. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl neįsiteisėjusių sprendimų apskundimo;
5.6. organizuoja ir koordinuoja įsiteisėjusių sprendimų vykdymą;
5.7. dalyvauja rengiant bei derinant Užimtumo tarnybos vardu sudaromų sutarčių projektus;
5.8. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl sutarčių ir kitų dokumentų formų pavyzdžių ar jų projektų tobulinimo;
5.9. rengia Užimtumo tarnybos teisės aktų, kuriais nustatomos elgesio taisyklės ir kuriais reglamentuojama Užimtumo tarnybos veikla (toliau – norminiai teisės aktai), Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymų, kuriais užtikrinamas Užimtumo tarnybos vidaus administravimas ir savarankiškas funkcionavimas, (toliau – vidaus teisės aktai), ir kitų dokumentų, nepriskirtų kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių kompetencijai, projektus;
5.10. dalyvauja rengiant Užimtumo tarnybos vidaus, norminių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
5.11. atlieka Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių parengtų norminių, vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisinį vertinimą ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
5.12. teikia Skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją apie teisme vykstančius ir pasibaigusius teisinius ginčus kas ketvirtį iki priešpaskutinės to ketvirčio darbo dienos pabaigos;
5.13. rengia prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo ir atstovauja Užimtumo tarnybos interesus vykdymo procese;
5.14. teikia kreditorinius reikalavimus ir kitaip atstovauja Užimtumo tarnybos interesus bankroto bylose;
5.15. teikia konsultacijas Užimtumo tarnybos darbuotojams dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama Užimtumo tarnybos veikla, taikymo ir kitais teisinio pobūdžio klausimais;
5.16. imasi reikiamų veiksmų, siekiant užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams Užimtumo tarnybos veikloje;
5.17. nagrinėja deleguotus Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus asmenų skundus dėl galimų darbo ieškančių asmenų ar darbdavių teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, dalyvauja rengiant su šių pažeidimų tyrimu susijusių dokumentų projektus;
5.18. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
5.19. dalyvauja darbo grupių ir komisijų konkrečioms užduotims atlikti veikloje;
5.20. rengia ir pristato medžiagą Užimtumo tarnybos darbo pasitarimuose ir kituose renginiuose;
5.21. Skyriaus parengtų ir pasirašytų dokumentų duomenis suveda į Užimtumo tarnybos dokumentų valdymo sistemą, siunčia Skyriaus parengtus ir pasirašytus dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis gavėjams;
5.22. vykdo savo funkcijas, pavedimus ir užduotis nepažeisdamas nustatytų terminų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei asmeniškai atsako už tinkamą jų vykdymą;
5.23. nustato Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
5.24. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Finansų, teisės ir pirkimo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Užimtumo tarnybos veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g, 2, LT-01120 Vilnius
Telefonas: (8-5) 2196811
El. paštas: Vaiva Minkevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.