Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos Vyriausiasis specialistas koef. 6,4 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41791
Skelbimo data: 2019-06-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos Vyriausiasis specialistas koef. 6,4 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-198


TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - užtikrinti Anykščių rajono savivaldybės (toliau - savivaldybė) institucijų priimamų teisės aktų teisėtumą, pagal kompetenciją nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, teikti teisinę informaciją ir teisines konsultacijas, ginti savivaldybės teises ir teisėtus interesus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės funkcijas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, MS Outlook Express, Internet Explorer);
4.4. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę bei civilinio proceso, administracinę bei administracinio proceso, darbo teisę reglamentuojančius teisės aktus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.5. išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo taisykles, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus, mokėti rengti procesinius dokumentus;
4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. derina sutarčių (sudaromų savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu), savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos bei personalo klausimais, taip pat savivaldybės Tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus, tikrina jų atitiktį teisės aktams;
5.2. rengia norminių ir individualių teisės aktų, sutarčių projektus;
5.3. teikia pasiūlymus pakeisti ar panaikinti savivaldybės institucijų teisės aktus, prieštaraujančius galiojantiems teisės aktams;
5.4. atstovauja savivaldybės ir savivaldybės administracijos interesams teismuose ir kitose institucijose bei įstaigose, rengia procesinius ir kitus dokumentus;
5.5. konsultuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės klausimais, susijusiais su savivaldybės ir savivaldybės administracijos įgyvendinamomis funkcijomis;
5.6. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus ir prašymus, rengia atsakymus arba tiekia konsultacijas dėl atsakymų rengimo;
5.7. pagal kompetenciją teikia išvadas teisės klausimais;
5.8. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.9. dalyvauja savivaldybės Tarybos posėdžiuose;
5.10. analizuoja Vyriausybės atstovo tarnybos pastabas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės Tarybos sprendimų bei mero potvarkių, teikia dėl to išvadas.
5.11. teikia teismui procesinius dokumentus dėl žemės nuomos mokesčio savivaldybei priteisimo bei vykdo visus kitus su skolos išieškojimo procesu susijusius veiksmus;
5.12. pavaduoja Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąjį specialistą (teisininką) jo atostogų, nedarbingumo, komandiruočių metu;
5.13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams specialistų, kuriems pavesta ši funkcija, atostogų, ligos, komandiruočių metu ar kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų. Tvarko dokumentus, reikalingus siunčiant asmenį antrinei teisinei pagalbai;
5.14. vykdo kitus su Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
_________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2717123
El. paštas: Jūratė Šafranovičienė, VTD Atrankų sk. personalo atrankos spec., jurate.safranoviciene@vrm.lt