Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44347
Skelbimo data: 2020-04-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.80
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, vadovauti visų rūšių bei nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų, akcinių bendrovių civiliniam pasirengimui, užtikrinant gyventojų ir turto saugumą ar maksimaliai sumažinant nuostolius dėl ekstremalių įvykių poveikio, vykdyti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos, pasirengimo mobilizacijai ir radiacinės saugos vyriausiojo specialisto Savivaldybės administracijoje funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – civilinės ir darbo saugos, priešgaisrinės saugos įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo – funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius krašto apsaugos, civilinės ir darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, mobilizacinio rengimo, radiacinės saugos klausimus, ir kitus, susijusius su šių pareigų vykdymu teisės aktus;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir interneto naršyklėmis;
4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka informaciją, reikalingą sudaryti mobilizacijos planą, ją apibendrina ir sistemina, sudaro Šilalės rajono savivaldybės mobilizacijos planą, nustatyta tvarka jį koreguoja;
5.2. dalyvauja sprendžiant branduolinės energetikos Savivaldybės teritorijoje statybos, rekonstrukcijos ar veiklos nutraukimo klausimus, renka duomenis, reikalingus sudaryti Savivaldybės gyventojų apsaugos radiacinės avarijos planui;
5.3. sudaro rajono civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų planą, renka ir sistemina medžiagą jo priedams; paruošia rajono Ekstremalių situacijų operacijų centro nuostatus ir juos koreguoja;
5.4. organizuoja pagal reikalavimus ekstremaliųjų situacijų valdymo štabo įrengimą; kuria naują perspėjimo ir informavimo sistemą pagal CSD prie VRM pateiktas rekomendacijas;
5.5. koordinuoja rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro darbą, organizuoja civilinės saugos pajėgų sudarymą ir jų rengimą, perspėja rajono gyventojus, ūkio subjektus, valstybės institucijas apie ekstremalios situacijos grėsmę, informuoja apie jos pobūdį, išplitimo tikimybę, būtinus gyventojų veiksmus, siekdamas užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremalioms situacijoms;
5.6. aprūpina individualiomis apsaugos priemonėmis ekstremalių situacijų operacijų centro narius; parenka kolektyvinės apsaugos statinius, nustato jų poreikį pritaikyti žmonių apsaugai nuo pavojingų veiksnių;
5.7. atlieka įvykusių rajone ir respublikoje ekstremalių situacijų pavojaus bei rizikos analizę, prognozuoja pavojingo poveikio ribas, to poveikio tikimybę, galimų padarinių mastą, žalos dydį, išteklius, reikalingus nelaimės padariniams šalinti; įvertinęs aplinkybes, koreguoja Šilalės rajono ekstremaliųjų situacijų planą;
5.8. ruošia ataskaitas apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriui pagal atitinkamas formas; tikrina pavojingų objektų avarijų likvidavimo planus ir pasirengimą veikti pagal juos; dalyvauja objektų civilinės saugos pratybose ir treniruotėse, ruošia aptarimus ir ataskaitas;
5.9. ruošia rajono gyventojų evakavimo ir evakuotųjų priėmimo planus, sprendžia evakuotųjų apgyvendinimo klausimus, sudaro apgyvendinimo vietų sąrašus seniūnijose; rengia Savivaldybės sudaromų sutarčių su transportą teikiančiomis organizacijomis projektus, kontroliuoja evakuacijos komisijos sudarymą ir jos darbą;
5.10. organizuoja rajono gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimus, šios sistemos aparatūros techninės priežiūros kontrolę;
5.11. organizuoja visų pakopų vadovų, specialistų, pareigūnų mokymą civilinės saugos būdų darbo vietose, apskrities mokymo, Krašto apsaugos ministerijos specialistų tobulinimosi ir kvalifikacijos kėlimo centruose, gyventojų mokymą civilinės saugos būdų bendrojo lavinimo mokyklose, įmonių, organizacijų, bendrovių darbo vietose darbų saugos įvadinio ir kitų instruktažų bei gamybinio mokymo metu, užtikrinant bendradarbiavimą civilinės saugos srityje;
5.12. konsultuoja rajono Savivaldybės teritorijoje esančias įmones, įstaigas, organizacijas, žemės ūkio bendroves, ūkininkus, kooperatines bendroves darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; teikia metodinę pagalbą įmonių vadovams sudarant ekstremaliųjų situacijų planus ir jų priedus; rengia metodines rekomendacijas įmonių vadovams civilinės saugos pajėgų treniruočių ir pratybų rengimo klausimais;
5.13. atlieka Administracijos darbuotojų instruktavimą darbų saugos klausimais ir rūpinasi kitais darbų saugos klausimais Administracijoje; tiria Savivaldybės administracijoje įvykusius nelaimingus atsitikimus;
5.14. parengia žalos apskaičiavimo aktus Šilalės rajono gyventojams, nukentėjusiems nuo gaisro, ir pateikia Socialinės paramos skyriui;
5.15. vykdo Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės administracijos ir jos filialų (seniūnijų) elektros ir šilumos ūkio priežiūros kontrolę, susijusią su civilinės saugos funkcijų vykdymu;
5.16. apskaito ir tvarko riboto naudojimo ir slaptus dokumentus pagal galiojančius teisės aktus ir metodinius šių dokumentų tvarkymo nurodymus;
5.17. vykdo Šilalės rajono savivaldybės korupcijos prevenciją ir kontrolę;
5.18. vykdo einamąją finansų kontrolę valstybės lėšų, skirtų civilinės saugos, mobilizacijos ir radiacinės saugos funkcijų įgyvendinimui;
5.19. turėdamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus;
5.20. rengia Tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus civilinės saugos ir priešgaisrinės apsaugos klausimais;
5.21. esant reikalui, dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, įvairių Savivaldybės darbo grupių ar komisijų darbe;
5.22. vykdo kitus Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.