Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Skelbimo nr.: 8767
Skelbimo data: 2019-10-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareiginės algos koeficientas-7,4.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti teisinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, filialams ir Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai teismuose, teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės – funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę bei išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, ES Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis;
4.4. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, neįeinantiems į struktūrinius padalinius ir Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams (Komunikacijos ir informacinių technologijų, Finansų, Buhalterinės apskaitos, Švietimo, kultūros ir sporto, Turto valdymo ir ekonomikos, Žemės ūkio skyriams) teismuose, gindamas jų interesus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus, mero išduotus įgaliojimus, tam, kad būtų užtikrintas reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
5.2. pagal savo kompetenciją rengia ieškinius, atsiliepimus, prašymus, skundus, kitus procesinius dokumentus teismams;
5.3. teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu;
5.4. derina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus, Finansų skyriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus, Žemės ūkio skyriaus parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir mero potvarkius, siekdamas užtikrinti Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymą;
5.5. vizuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus, Finansų skyriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus, Žemės ūkio skyriaus rengiamų sutarčių projektus (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas);
5.6. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose, įvairių Savivaldybės darbo grupių ir komisijų darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
5.7. teikia informaciją skyriaus vedėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui apie pirminės teisinės pagalbos teikimą gyventojams;
5.8. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius, atsakymus į gautus paklausimus, siekdamas užtikrinti Savivaldybei pavestų uždavinių vykdymą;
5.9. teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, filialams (seniūnijoms) ir Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;
5.10. vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, t.y. padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, teikia konsultacijas visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga;
5.11. vykdo kitus Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjui.

___________________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 8 449 76 116
El. paštas: vilma.kuzminskaite@silale.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-10-29
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.