Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43336
Skelbimo data: 2020-01-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriaus veiklai, užtikrinant, kad savivaldybėje pagal įstatymų reikalavimus būtų atliekamas savarankiškųjų funkcijų ir savivaldybėms perduotų valstybės funkcijų vykdymas; savivaldybės institucijų priimamų administracinių aktų ir kitų dokumentų atitikimas galiojantiems įstatymams bei įstatymų įgyvendinamiesiems aktams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus veiklos administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, rengti administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, internet naršyklėmis;
4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja skyriaus darbą pagal funkcinį ir (ar) teritorinį veiklos principą;
5.2. atsako už skyriaus veiklą, tinkamą pareigų atlikimą ir jo kontrolę;
5.3. nustato skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, veiklos sritis ir paskirsto jiems darbą;
5.4. pasirašo skyriaus raštus valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms ir atsakymus į skyriaus gautus asmenų prašymus ir skundus;
5.5. rengia ieškinius, atsiliepimus, apeliacinius, kasacinius skundus, pareiškimus ir kitus procesinius dokumentus teismams Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos vardu;
5.6. administruoja Savivaldybės administracijos paskyras Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale, teikia registruoti per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą gautus dokumentus, deleguoja bylas administruoti atsakingiems asmenims ir atšaukia bylų delegavimą;
5.7. atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai ir jos struktūriniams padaliniams (Teisės ir viešosios tvarkos skyriui, Socialinės paramos skyriui, Personalo ir ūkio skyriui, Investicijų ir statybos skyriui) teisėsaugos institucijose ir teismuose, gindamas jų interesus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus, mero išduotus įgaliojimus;
5.8. derina Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus, Socialinės paramos skyriaus, Personalo ir ūkio skyriaus, Civilinės metrikacijos skyriaus, Investicijų ir statybos skyriaus rengiamus Tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus bei sutarčių projektus;
5.9. savo kompetencijos ribose rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, sutarčių ir kitų raštų projektus;
5.10. padeda Administracijai operatyviai spręsti piliečių pageidavimus, pasiūlymus ir skundus;
5.11. supažindina Savivaldybės administracijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją su vietos savivaldos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų aktų naujausiais pakeitimais;
5.12. teikia teisinę informaciją ir konsultacijas kitiems Šilalės rajono savivaldybės administracijos padaliniams;
5.13. turėdamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus;
5.14. rengia skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriaus darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimą;
5.15. esant reikalui, dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, įvairių Savivaldybės darbo grupių ar komisijų darbe;
5.16. vykdo kitus Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo ir skyriaus kompetencijos ribose, tam, kad būtų pasiekti skyriaus strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Agnė Šniukovienė
Telefonas: 8 5 219 6816
El. paštas: agne.sniukoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.