Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65566
Skelbimo data: 2020-07-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS
PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – specialistas tiesiogiai pavaldus Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjui (toliau – Skyriaus vedėjas).

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ar buhalterinio darbo srityse;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir vykdo Investicijų ir statybų skyriaus prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, tvarko šių pirkimų dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2. rengia Investicijų ir statybos skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus prekių, paslaugų ar darbų pirkimui, pagal pateiktas pirkimo užduotis ir technines specifikacijas;
5.3. rengia viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sutarties projektus;
5.4. atlieka pateiktų pasiūlymų atitikimo skelbtiems reikalavimams vertinimą, vertina pateiktus pasiūlymus ir nustato laimėtoją;
5.5. būdamas Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos nariu, protokoluoja komisijos posėdžius;
5.6. teikia tiekėjams pranešimus apie vykdomas procedūras Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais terminais ir tvarka;
5.7. Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) pavedus, atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus, komisijos nario funkcijas;
5.8. teikia siūlymus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos specialistų parengtus ir pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus;
5.9. skaičiuoja Investicijų ir statybos skyriaus vykdomų prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų vertes;
5.10. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant raštų, programų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl įsakymų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, rengimo;
5.11. kaupia informaciją apie Investicijų ir statybos skyriuje įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus, jų metu sudarytas sutartis ir teikia Investicijų ir statybos skyriaus vedėjui;
5.12. pildo įvykdytų pirkimų žurnalus;
5.13. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės interneto svetainės viešųjų pirkimų posistemės kūrimo ir eksploatavimo, pateikia atnaujintą informaciją Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriui;
5.14. vykdo kitas viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
5.15. teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo;
5.16. pasibaigus kalendoriniams metams, sutvarkytas bylas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda saugoti į archyvą;
5.17. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;
5.18. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo, Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
6.1. tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą;
6.2. vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;
6.3. konfidencialios informacijos saugojimą;
6.4. darbo drausmės, saugos darbe ar priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi;
6.5. žalą, padarytą įstaigai dėl jo kaltės ar neatsargumo;
6.6. savo funkcijų netinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 449 76114
El. paštas: savivalda@silale.lt
Adresas: J. Basanavičiaus, 2/1, LT-75136, Šilalė
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.