Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 7,5-9,00

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69885
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Pareigos: Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 7,5-9,00
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.II SKYRIUS
SPECIALIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauras kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus; gebėti taikyti teisės normas, spręsdamas viešųjų pirkimų organizavimo klausimus;
4.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
4.5. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, analizę;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl organizuojamų ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų sklandaus proceso užtikrinimo ir optimizavimo, pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektų ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektų;
5.2. vertina ministerijos administracijos padalinių parengtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių (tarp jų ir sutarčių, finansuojamų Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
5.3. vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu, procedūras;
5.4. rengia viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus ir teikia ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms, rengia šių komisijų sprendimų projektus;
5.5. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams, rengia ir teikia pranešimus, informacinius raštus tiekėjams;
5.6. organizuoja ir užtikrina ministerijos viešųjų pirkimų plano, viešųjų pirkimų skelbimų ir ataskaitų apie ministerijos vykdytus viešuosius pirkimus parengimą laiku ir tinkamai;
5.7. tikrina ministerijos administracijos padalinių pateiktų paraiškų-užduočių projektų, juose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams ir techninių specifikacijų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo principams;
5.8. rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus ir vertina ministerijos administracijos padalinių parengtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių (tarp jų ir sutarčių, finansuojamų Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
5.9. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius viešųjų pirkimų klausimais;
dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
5.10. teikia ir įgyvendina pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų procesų tobulinimo;
5.11. organizuoja gaunamų ir rengiamų dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, saugojimą;
5.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
Informacija apie įstaigą: Papildomai dar būtina pateikti laisvos formos deklaraciją, kad gyvenimo aprašyme nurodyti kvalifikacinių reikalavimų atitikimo duomenys yra teisingi ir prieš skiriant į pareigas pateiks juos patvirtinančius dokumentus.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 239 3999
El. paštas: sumin@sumin.lt
Adresas: Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.