Teisės ir personalo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63081
Skelbimo data: 2020-02-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Pareigos: Teisės ir personalo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 5.90
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos

vertinimo instituto direktoriaus

2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1A-45

(Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1A –93 redakcija)

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius

2019 m. lapkričio 19 d. Nr. 1A-93

Vilnius

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypčių grupės, teisės krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Civilinio proceso kodeksą, Darbo kodeksą, Veterinarijos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą, Korupcijos prevencijos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimą, sutarčių sudarymą, valstybės tarnautojų veiklą bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykių reguliavimą, Instituto veiklą, vidaus darbo tvarką;

3.4. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu, rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

3.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, rengti teisės aktų projektus, išvadas, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia Instituto viešųjų pirkimų dokumentus, vykdo viešuosius pirkimus, kaupia ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentaciją;

4.2. rengia įstaigos tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus;

4.3. bendradarbiauja su kitų skyrių darbuotojais rengiant teisės aktų projektus, kitus dokumentus, reikalingus Instituto darbui tobulinti;

4.4. rengia sutartis viešųjų pirkimų, Instituto veiklos klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;

4.5. rengia raštus, pretenzijas, teismams teikiamus ir kitus su įstaigomis, įmonėmis susirašinėjimo dokumentus;

4.6. atstovauja Institutą teismuose ir kitose institucijose;

4.7. pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir išaiškinimus Instituto tarnautojams ir darbuotojams valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimo, Instituto veiklos klausimais;

4.8. komplektuoja, sistemina teisės aktus, supažindina su jais Instituto darbuotojus;

4.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia valstybinėms institucijoms ataskaitas apie Instituto atliekamus viešuosius pirkimus;

4.10. rengia Skyriaus dokumentus archyviniam saugojimui, kad būtų užtikrintas tinkamas dokumentų tvarkymas Institute;

4.11. kompetencijos ribose pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją;

4.12. vykdo kitas, su Skyriaus veikla susijusias, funkcijas ir kitus nenuolatinio pobūdžio Instituto vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________

Susipažinau

…………………………..

(Parašas)

…………………………..

(Vardas ir pavardė)

…………………………..

(Data)

Informacija apie įstaigą: Adresas: J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius 08409
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 5 278 04 70
El. paštas: info@nmvrvi.lt
Adresas: J.Kairiūkščio 10, 08409 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.