Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64282
Skelbimo data: 2020-04-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Pareigos: Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V- 43TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) skyrių aptarnavimą ir interesų apsaugą bei gynimą, teikiant Tarnybos darbuotojams teisines konsultacijas, atliekant Tarnybos darbuotojų teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą, savarankiškai rengiant dokumentus, atstovaujant Tarnybai teismuose ir kituose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, rengiant paklausimus su Tarnybos funkcijų įgyvendinimu ir atsakymus į Tarnybą besikreipiantiems interesantams Tarnybos veiklos teisiniais klausimais.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, teisės bakalauro ir magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
5.2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, civilinę, administracinę teisę, civilinį procesą, administracinę teiseną, teisėkūros reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus.
5.4. žinoti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;
5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu,
5.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
5.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia, tikrina ir vizuoja kitų Tarnybos darbuotojų parengtus dokumentus, siekdamas užtikrinti jų atitiktį Tarnybos veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams;
6.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Tarnybos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas.
6.3. atlieka Tarnybos vardu sudaromų sutarčių projektų teisinį įvertinimą, teikia joms pastabas ir pasiūlymus;
6.4. savarankiškai rengia procesinius dokumentus (ieškinius, skundus, pareiškimus, apeliacinius, atskiruosius ir kasacinius skundus; atsiliepimus į ieškinius, skundus, pareiškimus, apeliacinius, atskiruosius ir kasacinius skundus, taikos sutartis ir kt.) reikalingus bylai išnagrinėti;
6.5. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus dėl su Tarnybos veikla susijusių teisinių klausimų, rengia atsakymų bei teisinių išvadų projektus;
6.6. bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos struktūrinių padalinių funkcijoms atlikti;
6.7. savarankiškai rengia Tarnybos vidaus teisės aktus ar dalyvauja juos rengiant, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
6.8. atstovauja Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, pagal Tarnybos kompetenciją.
6.9. dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus Teisės ir personalo skyriaus nuostatuose numatytais Tarnybos kompetencijos klausimais, užtikrindamas Teisės ir personalo skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
6.10. pavaduoja skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, jiems laikinai nesant.
6.11. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
IV. ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
7.1. pareigybės aprašyme apibrėžtų uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei atlikimą laiku, rengiamų dokumentų duomenų teisėtumą;
7.2. jo žinioje esančių techninių priemonių saugą;
7.3. elgesį, neatitinkantį etikos principų, vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą;
7.4. už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 -5 ) 2 72 32 84
El. paštas: vstt@vstt.lt
Adresas: Antakalnio g. 25, LT-10312, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.