Teisės ir personalo grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 54789
Skelbimo data: 2023-01-23
Skelbimas galioja iki: 2023-02-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Teisės ir personalo grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 13.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,418.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
TEISĖS IR PERSONALO GRUPĖS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Ministerijos priimamų sprendimų teisės taikymo, teisėkūros ir atstovavimo teismuose srityse tinkamas įgyvendinimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Teisės taikymo, teisėkūros ir atstovavimo teismuose proceso užtikrinimas ir vykdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
13. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
15. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
16. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
17. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
18. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
19. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje, įvairiose konferencijose, seminaruose, pagal poreikį juose pristatant ministerijos pozicijas, vadovybės pavedimu - kitų institucijų sudaromų darbo grupių ar komisijų veikloje.
22. Rengia dokumentus ir kitą informaciją, medžiagą Vyriausybei, Seimui, Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms bei tvirtina ministerijos dokumentų ir (ar) ministerijos archyve esančių dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą.
23. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos administravimui Energetikos ministerijoje būtinus teisės aktų projektus ir sutartis, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius Europos Sąjungos finansinės paramos administravimą.
24. Atlieka Energetikos ministerijos teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
25. Pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
26.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;
26.5. darbo patirtis srityje – 2 metai;
27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
27.1. kalba - anglų;
27.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
28.2. organizuotumas - 4 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
28.5. komunikacija - 4 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. įžvalgumas - 4 lygis.
30. Profesinė kompetencija:
30.1. teisės išmanymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: +37052718216; +37067286671
El. paštas: jovita.rupsyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.