Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (teisinės pagalbos)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 12154
Skelbimo data: 2024-06-10
Skelbimas galioja iki: 2024-06-17 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (teisinės pagalbos)
Pareiginės algos koeficientas: 0,98
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1749,69
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą: Informacija apie įstaigą – interneto svetainėje www.joniskis.lt
Laikinas valstybės tarnautojas (iki 2026-03-05)
Pretendentų vertinimo metodas – interviu
Kontaktai išsamesnei informacijai:
Kristina Šutkienė
Kanceliarijos skyriaus personalo specialistė
Tel. +37042669144, mob. +37068210412
El. p. kristina.sutkiene@joniskis.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagalba valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atliekant jiems nustatytas funkcijas, išskyrus vidaus administravimo funkcijas, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme (atstovavimas teismuose ir (ar) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Teikti pirminę teisinę pagalbą, užtikrinti Joniškio rajono savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą, atstovauti savivaldybės institucijų teises ir teisėtus interesus teismuose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Atstovauja valstybei, įstaigai nacionaliniuose teismuose ir ginčų sprendimo institucijose civilinėse ir administracinėse bylose, rengia procesinius dokumentus ir juos įteikia, dalyvauja posėdžiuose ir įgyvendina kitas bylos šalies atstovo procesines teises.
6. Padeda derėtis dėl taikaus susitarimo bei jo sąlygų ir/ar priima sprendimus.
7. Pateikia vykdyti įstaigai išduotus vykdomuosius dokumentus ir atstovauja įstaigai vykdymo procese.
8. Prireikus, pagal padalinio kompetenciją atsižvelgdamas į teismų sprendimus teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios.
9. Prisideda vykdant teismo sprendimus ir taikos sutartis.
10. Rengia procesinius dokumentus ir atstovauja bylose, įgyvendinant regreso (atsigręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingų asmenų arba prireikus koordinuoja procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą bylose, įgyvendinant regreso (atsigręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingų asmenų.
11. Rengia procesinius dokumentus priverstinai išieškoti teismo paskirtas įmokas arba prireikus koordinuoja procesinių dokumentų priverstinai išieškoti teismo paskirtas įmokas rengimą, prireikus kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl vengimo sumokėti teismo paskirtą įmoką.
12. Renka iš valstybės ir savivaldybių institucijų valstybei ar įstaigai atstovauti reikalingą informaciją, dokumentus, mokslinę informaciją ir medžiagą, specialistų išvadas arba prireikus koordinuoja iš valstybės ir savivaldybių institucijų valstybei ar įstaigai atstovauti reikalingos informacijos, dokumentų, mokslinės informacijos ir medžiagos, specialistų išvadų rinkimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Teikia pirminę teisinę pagalbą, rengia teisės aktų nustatyta tvarka veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitas, informuoja vietos gyventojus savivaldybės interneto svetainėje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo.
15. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
16. Rengia ir teikia su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
17. Atsako už struktūrinio padalinio dokumentų, išskyrus civilinės metrikacijos srityje, registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naikinimą, pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
18. Nagrinėja skundus, prašymus ir kitus dokumentus, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
19. Vertina ir derina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – teisė.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
21.2. organizuotumas - 3 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
21.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
21.5. komunikacija - 4 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.
23. Profesinė kompetencija:
23.1. teisės išmanymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Kanceliarijos skyriaus Personalo specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Šutkienė
Telefonas: +37068210412
El. paštas: kristina.sutkiene@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis
Skelbimas publikuojamas iki: 2024-06-17
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.