Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (teisinės pagalbos)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 10594
Skelbimo data: 2022-03-08
Skelbimas galioja iki: 2022-03-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (teisinės pagalbos)
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,429.90
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kitos specialiosios veiklos sritys.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Teikti pirminę teisinę pagalbą.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Užtikrinti Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) institucijų priimamų sprendimų teisėtumą, atstovauti savivaldybės institucijų teises ir teisėtus interesus teismuose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
11. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
12. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
13. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
14. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Teikia pirminę teisinę pagalbą..
17. Informuoja vietos gyventojus savivaldybės interneto svetainėje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas..
18. Rengia teisės aktų nustatyta tvarka veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitas..
19. Atsako už struktūrinio padalinio dokumentų, išskyrus civilinės metrikacijos srityje, registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naikinimą, pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį..
20. Atlieka Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;
21.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
22.2. organizuotumas - 3 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
22.5. komunikacija - 3 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Inverviu;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Kanceliarijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (personalo administravimo)
Vardas, Pavardė: Evelina Tiškauskienė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Skelbimas publikuojamas iki: 2022-03-16
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.