Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 12113
Skelbimo data: 2024-05-08
Skelbimas galioja iki: 2024-05-15 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0,98
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1749,69
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą: Informacija apie įstaigą interneto svetainėje www.joniskis.lt
Laikinas valstybės tarnautojas (iki 2024-07-05)
Pretendentų vertinimo metodas – interviu
Kontaktai išsamesnei informacijai:
Kristina Šutkienė
Kanceliarijos skyriaus personalo specialistė
Tel. +37042669144, mob. +37068210412
El. p. kristina.sutkiene@joniskis.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. pagalba valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atliekant jiems nustatytas funkcijas, išskyrus vidaus administravimo funkcijas, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme (atstovavimas teismuose ir (ar) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose).
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. kitos specifinės veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. užtikrinti Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) institucijų priimamų sprendimų teisėtumą, atstovauti savivaldybės institucijų teises ir teisėtus interesus teismuose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. dalyvauti organizuojant vartotojų teisių apsaugą savivaldybėje, ginant vartotojų teises.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Atstovauja valstybei, įstaigai nacionaliniuose teismuose ir ginčų sprendimo institucijose civilinėse ir administracinėse bylose, rengia procesinius dokumentus ir juos įteikia, dalyvauja posėdžiuose ir įgyvendina kitas bylos šalies atstovo procesines teises.
8. Padeda derėtis dėl taikaus susitarimo bei jo sąlygų ir/ar priima sprendimus.
9. Pateikia vykdyti įstaigai išduotus vykdomuosius dokumentus ir atstovauja įstaigai vykdymo procese.
10. Prireikus, pagal padalinio kompetenciją atsižvelgdamas į teismų sprendimus teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios.
11. Prisideda vykdant teismo sprendimus ir taikos sutartis.
12. Rengia procesinius dokumentus ir atstovauja bylose, įgyvendinant regreso (atsigręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingų asmenų arba prireikus koordinuoja procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą bylose, įgyvendinant regreso (atsigręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingų asmenų.
13. Rengia procesinius dokumentus priverstinai išieškoti teismo paskirtas įmokas arba prireikus koordinuoja procesinių dokumentų priverstinai išieškoti teismo paskirtas įmokas rengimą, prireikus kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl vengimo sumokėti teismo paskirtą įmoką.
14. Renka iš valstybės ir savivaldybių institucijų valstybei ar įstaigai atstovauti reikalingą informaciją, dokumentus, mokslinę informaciją ir medžiagą, specialistų išvadas arba prireikus koordinuoja iš valstybės ir savivaldybių institucijų valstybei ar įstaigai atstovauti reikalingos informacijos, dokumentų, mokslinės informacijos ir medžiagos, specialistų išvadų rinkimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Atlieka teisės aktuose savivaldybių institucijoms nustatytas funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje.
17. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
18. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
19. Nagrinėja skundus, prašymus ir kitus dokumentus, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
20. Rengia ir teikia su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
21. Vertina ir derina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;
22.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
23.2. organizuotumas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
23.5. komunikacija - 4 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. įžvalgumas - 3 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. teisės išmanymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Kanceliarijos skyriaus Personalo specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Šutkienė
Telefonas: +37068210412
El. paštas: kristina.sutkiene@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis
Skelbimas publikuojamas iki: 2024-05-15
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.