Teisės ir metrikacijos skyriaus Specialistas (viešųjų pirkimų plano rengimo) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,5 iki 7,48 priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 78354
Skelbimo data: 2022-03-30
Skelbimas galioja iki: 2022-04-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Teisės ir metrikacijos skyriaus Specialistas (viešųjų pirkimų plano rengimo) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,5 iki 7,48 priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties)
Pareiginės algos koeficientas: 6.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,176.50
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistas (viešųjų pirkimų plano rengimas) (toliau – specialistas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, vietos savivaldą;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, Excel programomis, naudotis internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis, ryšių ir dauginimo technika.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Specialistas vykdo šias funkcijas:
4.1. remdamasis savivaldybės administracijos padalinių viešųjų pirkimų planais, rengia ir koreguoja savivaldybės administracijos bendrą viešųjų pirkimų planą;
4.2. organizuoja savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
4.3. tikrina, ar pirkimo dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, teikia siūlymus dėl keitimų pirkimo dokumentuose;
4.4. nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos darbe;
4.5. kai reikia, protokoluoja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžius;
4.6. rengia pirkimo dokumentus: skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas, kitus dokumentus ir dokumentų paaiškinimus;
4.7. daugina ir teikia tiekėjams pirkimo dokumentus;
4.8. registruoja savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymus ir užtikrina jų saugumą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
4.9. rengia skelbimus, ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
4.10. tiesioginio vadovo pavedimu organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą;
4.11. konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
4.12. nagrinėja pagal kompetenciją prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų rengimą per nustatytą laiką;
4.13. dalyvauja pagal kompetenciją komisijų, darbo grupių veikloje;
4.14. pagal kompetenciją bendrauja, konsultuojasi su savivaldybės administracijos padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis.
5. Specialistas vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

___________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 426) 69 142
El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.