Teisės ir konkurencijos politikos grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43944
Skelbimo data: 2020-03-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės ir konkurencijos politikos grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
pirmininko 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 1V-89
(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
pirmininko 2020 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1V-82
redakcija)

TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir konkurencijos politikos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės ir konkurencijos politikos grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti Grupės uždavinius rengiant procesinius dokumentus ir atstovaujant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčų sprendimo institucijose, rengiant Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų projektus, vykdant kitų Konkurencijos tarybos nutarimų atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolę, koordinuojant valstybės konkurencijos politikos įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Grupės vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – teisė, specialioji veiklos sritis – konkurencijos teisė ir valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba vienpakopį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų atstovavimo teismuose darbo patirtį;
4.3. turėti praktinio darbo, taikant konkurencijos teisę, patirtį;
4.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;
4.5. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;
4.6. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;
4.7. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti kitas Konkurencijos tarybos veiklą ir kompetencijos sritis reglamentuojančias teisės normas;
4.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;
4.9. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;
4.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
4.11. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
4.12. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal Grupės kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos ir ES teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose;
5.2. rengia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais;
5.3. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;
5.4. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;
5.5. atlieka Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimo ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimo į valstybės biudžetą kontrolę;
5.6. pagal Grupės kompetenciją atlieka norminių teisės aktų projektų analizę ir rengia išvadas;
5.7. pagal Grupės kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymus, rekomendacijas, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
5.8. atlieka rengiamų ar parengtų dokumentų, susijusių su Konkurencijos tarybos atliekamais tyrimais dėl įstatymų pažeidimų, ir kitų su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu susijusių klausimų nagrinėjimais, atitiktį Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;
5.9. konsultuoja Konkurencijos tarybą, Konkurencijos tarybos administraciją Grupės kompetencijai priskirtais teisiniais klausimais;
5.10. rengia pasiūlymus dėl valstybinės konkurencijos politikos formavimo, įgyvendinimo ir suderinamumo su ES konkurencijos politika priemonių, su tuo susijusių teisės aktų tobulinimo ar rengimo;
5.11. nagrinėja pagal Grupės kompetenciją asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;
5.12. Grupės vadovo pavedimu pagal Grupės kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
5.13. rengia teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgas;
5.14. Grupės vadovo pavedimu dalyvauja Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse, bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais Konkurencijos tarybos padaliniais;
5.15. rengia Grupės metinės veiklos ataskaitą;
5.16. prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatyme numatytus tyrimo veiksmus;
5.17. prireikus atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;
5.18. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.