Teisės ir administracijos reikalų skyriaus Juriskonsultas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72470
Skelbimo data: 2021-07-28
Skelbimas galioja iki: 2021-08-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė "Mūsų amatai"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Teisės ir administracijos reikalų skyriaus Juriskonsultas
Pareiginės algos koeficientas: 1,741.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - L. Sapiegos g.1, Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“
direktoriaus
2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1/05-41


VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“
TEISĖS IR ADMINISTRACIJOS REIKALŲ SKYRIAUS
JURISKONSULTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ (toliau – Įmonė) juriskonsultas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Darbuotojo kategorija – juriskonsultas.

II. PASKIRTIS

3. Įmonės juriskonsulto pareigybė reikalinga užtikrinti Įmonės rengiamų dokumentų ir sutarčių atitikimą galiojantiems teisės aktams, Įmonės interesų atstovavimą teismuose ir kitose institucijose, įsiskolinimų išieškojimą neteisminiu būdu.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo Įmonės veiklos atitikimo galiojantiems teisės aktams užtikrinimo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (magistro laipsnis arba vientisosios teisės studijos);
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį teisės srityje;
5.3. gerai mokėti anglų, vokiečių, prancūzų ar kitą užsienio kalbą;
5.4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
5.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;
5.7. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius verslo sąlygas, viešuosius pirkimus, darbo santykių reguliavimą, civilinę, baudžiamąją ir administracinę teisę, civilinį, baudžiamąjį ir bausmių vykdymo procesą, administracinių bylų teiseną, valstybinių įmonių veiklą ir duomenų apsaugą, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.8. turėti labai gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia, vertina ir teikia pastabas ar išvadas bei vizuoja sutarčių, planuojamų sudaryti su kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, projektus;
6.2. imasi atitinkamų teisinių priemonių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais;
6.3. imasi teisinių priemonių apginti ir užtikrinti Įmonės teises ir teisėtus interesus;
6.4. rengia arba vizuoja raštus teisiniais klausimais, siunčiamus įmonėms, organizacijoms, privatiems juridiniams bei fiziniams asmenims, taip pat raštus, siunčiamus LR Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
6.5. teikia konsultacijas įmonės darbuotojams, atsakingiems už Įmonės viešųjų pirkimų vykdymą pagal Įmonės supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisykles, Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą ir organizavimą, taip pat organizuojantiems viešųjų pirkimų dokumentacijos tvarkymą;
6.6. konsultuoja ir padeda rengti atsakymus į tiekėjų pretenzijas;
6.7. Įmonės direktoriui pavedus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
6.8. kontroliuoja, ar Įmonė laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės veiklą, reikalavimų;
6.9. konsultuoja Įmonės darbuotojus teisės klausimais, informuoja apie aktualių teisės aktų pakeitimus;
6.10. kaupia šios pareigybės funkcijų vykdymui reikalingus duomenis;
6.11. Teisės ir administracijos reikalų skyriaus vadovui ar Įmonės direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų, atsiliepimų į ieškinius projektus;
6.12. dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
6.13. atstovauja Įmonę valstybės valdžios ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, teismuose bei kitose įstaigose ir įmonėse bei kitose organizacijose;
6.14. Įmonės direktoriaus įsakymu pavaduoja kitą Įmonės darbuotoją (atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ar kt. metu);
6.15. vykdo kitus Teisės ir administracijos reikalų skyriaus vadovo ir Įmonės direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens pavedimus pagal šį pareigybės aprašymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖ

7. Įmonės juriskonsultas turi teisę:
7.1. dalyvauti darbuotojų susirinkimuose, reikšti savo nuomonę įvairiais darbo organizavimo klausimais;
7.2. pateikti pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms gerinti;
7.3. raštu arba žodžiu kreiptis į Įmonės direktorių, direktoriaus pavaduotoją įvairiais su darbo santykiais susijusiais klausimais;gauti visą darbui reikalingą informaciją ir priemones;
7.4. kelti kvalifikaciją seminaruose ir mokymosi kursuose, tarptautiniuose renginiuose;
7.5. teikti pasiūlymus Įmonės direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui dėl Įmonės veiklos tobulinimo;
7.6. kitas teisės aktų, Įmonės įstatų jam suteiktas teises.

VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Įmonės juriskonsultas atsako už:
9.1. dokumentų, sutarčių, procesinių dokumentų savalaikį ir tinkamą parengimą bei jų atitikimo galiojantiems įstatymams priežiūrą;
9.2. tinkamą Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Įmonės direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi;
9.3. Lietuvos Respublikos įstatymuose, Įmonės įstatuose, šiuose pareiginiuose nuostatuose nustatytų funkcijų tinkamą atlikimą;
9.4. už jam suteiktą naudojimui Įmonės turtą ir priemones Įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklių reglamento ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
10. už netinkamą savo pareigų, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Įmonės įstatuose, vykdymą ar jų nevykdymą Įmonės juriskonsultas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Juriskonsultas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Įmonėje, išskyrus tuos atvejus, kai tokią informaciją atskleisti jį įpareigoja įstatymai.
12. Laikinai nesant Įmonės juriskonsulto (atostogauja, serga, išvykęs į komandiruotę ir pan.), jo pareigas atlieka Įmonės vadovybės įsakymu paskirtas įmonės darbuotojas.
_______________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rasų g. 8
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.