TEISĖS DEPARTAMENTO TEISINIO VERTINIMO SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43500
Skelbimo data: 2020-01-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: TEISĖS DEPARTAMENTO TEISINIO VERTINIMO SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS DEPARTAMENTO TEISINIO VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisinio vertinimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) rengiami ir (ar) pateikti vertinti teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktų bei teisinės technikos reikalavimus, bei teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti Nacionalinei žemės tarnybai iškeltus uždavinius ir deleguotas funkcijas; įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –teisės srityje ir specialiojoje veiklos srityje – žemės teisės, žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką žemės reformos, žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.5. sugebėti rengti teisės aktų projektus;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.7. mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
4.8. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal Nacionalinės žemės tarnybos kompetenciją rengia teisės aktų projektus;
5.2. atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl:
5.2.1. Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų;
5.2.2. kitų valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, nustatyta tvarka pateiktų derinti Nacionalinei žemės tarnybai;
5.2.3. kitų Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų parengtų ir Skyriui pateiktų vertinti dokumentų;
5.3. rengia sutarčių ir įgaliojimų projektus;
5.4. užtikrina, kad vertinamos kitų Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų parengtos sutartys ir įgaliojimai atitiktų teisės normų reikalavimus;
5.5. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja teisės taikymo, sutarčių rengimo ir kitais klausimais darbuotojus, jiems vykdant tarnybines pareigas, ir kitus asmenis;
5.6. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja rašytinius asmenų pasiūlymus, paklausimus, prašymus bei skundus, susijusius su teoriniais teisės taikymo klausimais;
5.7. atstovauja kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;
5.8. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
5.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
5.10. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
5.11. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
5.12. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
5.13. atlieka Elektroninėje paklausimų valdymo sistemoje paskelbtų konsultacijų ir metodinių išaiškinimų monitoringą;
5.14. atlieka Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinės sistemos stebėseną ir pateikia teisės aktų projektus, susijusius su Nacionalinės žemės tarnybos kompetencija, tačiau nepateiktus derinti Nacionalinei žemės tarnybai, registruoti;
5.15. atlieka Teisės aktų registro stebėseną ir vykdo darbuotojų informavimą apie priimtus teisės aktus, susijusius su Nacionalinės žemės tarnybos atliekamomis funkcijomis;
5.16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
__________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė
Telefonas: 8 5 2717382
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.