Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9056
Skelbimo data: 2020-03-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 11.50
Pareigybės aprašymas:

TEISĖS DEPARTAMENTO Įstaigų teisinės priežiūros SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

paskirtis

2. Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti ir rengti teisės aktų projektus, procesinius dokumentus, taip pat teikti teisines konsultacijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – teisė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius samanes duomenų teisinę apsaugą, viešąjį administravimą, tarnybą krašto apsaugos sistemoje, valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, krašto apsaugos sistemos institucijų ir įstaigų (toliau – Įstaigos) veiklą, civilinę, darbo ir administracinę teisę;

4.4. žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir prioritetus, kariuomenės struktūrą ir valdymo principus;

4.5. gebėti konsultuoti Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) ir Įstaigų personalą ir suteikti reikalingą teisinę informaciją;

4.6. gebėti rengti teisės aktus ir kitus teisinius dokumentus;

4.7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.8. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.11. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO reikalavimus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vertina Įstaigų vardu sudaromų sandorių projektus, teikia konsultacijas šių sandorių vykdymo ir kontrolės klausimais;

5.2. vertina Įstaigų sudaromų profesinės karo tarnybos, darbo sutarčių, jų keitimo ar nutraukimo projektus;

5.3. vertina ir teikia išvadas Įstaigų vadovams dėl drausminės, tarnybinės, materialinės atsakomybės taikymo, Įstaigoms padarytos žalos atlyginimo pagrįstumo ir teisėtumo;

5.4. vertina ir teikia išvadas dėl Įstaigų vadovams teikiamų pasirašyti teisės aktų projektų, taip pat dėl kitų valstybės institucijų Ministerijai pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su Įstaigų kompetencija, projektų;

5.5. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su Įstaigų kompetencija, projektus;

5.6. teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl įstatymams ar Vyriausybės nutarimams, susijusiems su Įstaigų veikla, įgyvendinti reikalingų teisinių priemonių;

5.7. teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl tikslingumo keisti, pripažinti netekusiais galios teisės aktus, nustatančius Įstaigoms aktualų teisinį reguliavimą;

5.8. Skyriaus vedėjo ir/ar Teisės departamento direktoriaus pavedimu rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ar ministro įsakymų, susijusių su Įstaigų kompetencija, projektus;

5.9. padeda rengti atsakymus į valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų ir piliečių paklausimus (raštus) su Įstaigų veikla susijusiais klausimais;

5.10. konsultuoja Įstaigų vadovus ir personalą įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo klausimais;

5.11. pagal poreikį vykdo teisinį švietimą;

5.12. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Įstaigoms Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;

5.13. Krašto apsaugos ministerijos, Teisės departamento ir Skyriaus vadovybės pavedimu vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas: 8 5 2717137
El. paštas: migle.noreikaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-03-09
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.