Teisėkūros skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,25) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42163
Skelbimo data: 2019-08-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Pareigos: Teisėkūros skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,25) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr.1V- 689


TEISĖS DEPARTAMENTO
TEISĖKŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės departamento (toliau – Departamentas) Teisėkūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo teisinę priežiūrą, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) pozicijų ir interesų atstovavimą ir gynimą pagal kompetenciją priskirtais klausimais, struktūrinių padalinių teisinį konsultavimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisinės priežiūros ir konsultavimo – funkcijas, taip pat specialiosios veiklos srities – teisėkūros – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti teisės studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį, bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) arba teisės studijų krypties aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklą, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą, viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo priežiūrą, valstybės tarnybos veiklą, teisėkūrą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus;
4.3. būti susipažinusiam su tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklą, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame instaliuota Windows operacinė sistema, ir naudotis Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais ir jų lydimuosius dokumentus;
5.2. vertina Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams, teisinės technikos reikalavimams, Tarnybos vidaus darbo reglamente nustatyta tvarka juos derina ir vizuoja;
5.3. skelbia Tarnybos parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje;
5.4. rengia Tarnybos norminių teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas ir skelbia jas Tarnybos interneto svetainėje;
5.5. vertina, kiek tai susiję su Tarnybos kompetencija, ar viešojo administravimo institucijų ir įstaigų parengti ir Tarnybai pateikti išvadoms ar pastabos ir (ar) pasiūlymams Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus;
5.6. vertina Tarnybos rengiamų raštų, kuriuose aiškinamos, nustatomos ar įgyvendinamos asmenų teisės ir (ar) pareigos, atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams ir Tarnybos vidaus darbo reglamente nustatyta tvarka juos vizuoja;
5.7. teikia teisines išvadas dėl Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamų teisės aktų projektų ir raštų;
5.8. teikia informaciją apie Europos Sąjungos institucijų priimtų direktyvų, sprendimų, rekomendacijų ir kitų Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą;
5.9. pagal kompetenciją rengia Tarnybos siūlymus dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir kitose Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomas bylas ir pozicijų jose;
5.10. pagal pavedimą rengia ir teikia procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.) teismams bylose, susijusiose su elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis;
5.11. pagal pavedimą užtikrina priimtų teismų sprendimų, nutarčių vykdymą Tarnyboje;
5.12. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat pagal pavedimą atstovauja Tarnybos interesams teismuose, kitose teisėsaugos institucijose elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus;
5.13. sprendžia Tarnyboje kylančius teisinius klausimus, konsultuoja Tarnybos administraciją ir struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ar darbuotojus jų veikloje kylančiais teisiniais klausimais;
5.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis sprendžiant kylančius teisinio pobūdžio klausimus;
5.15. rengia ir teikia informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais viešosios informacijos platintojams, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms;
5.16. pagal pavedimą atstovauja Tarnybai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse institucijose elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais;
5.17. pagal pavedimą dalyvauja darbo grupių veikloje, tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, taip pat projektuose, susijusiuose su Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) veikla;
5.18. pagal Skyriaus kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis;
5.19. vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________
Susipažinau
_________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6813
El. paštas: Diana Černiavska, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. spec., diana.cerniavska@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.