Teisėjo padėjėjas (Pareiginės algos koeficientas -6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42257
Skelbimo data: 2019-09-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Tauragės apylinkės teismas
Pareigos: Teisėjo padėjėjas (Pareiginės algos koeficientas -6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
TAURAGĖS APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tauragės apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, žinoti Europos sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, teismų praktiką;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;
5.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
5.3. rengia teisiškai motyvuotus procesinių dokumentų projektus pagal Teisėjų tarybos patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus;
5.4. teismo pirmininko, teisėjo pavedimu rengia raštų (atsakymų) projektus dėl teisme gautų asmenų skundų, pareiškimų ar prašymų, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų;
5.5. rengia dokumentų, susijusių su teisinės pagalbos prašymais ir teisiniu bendradarbiavimu, projektus;
5.6. rengia kitus teismo veiklos dokumentus;
5.7. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;
5.8. teisės aktų nustatyta tvarka parengia, į LITEKO įsega viešai skelbtinas „nuasmenintas“ teismo procesinių dokumentų versijas;
5.9. gauna ir teikia reikiamus duomenis į nagrinėjamas bylas iš/į duomenų registrų;
5.10. užtikrina tinkamą bylų saugojimą, kai byla yra pas teisėjo padėjėją;
5.11. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
5.12. apmoko dirbti naujai priimtus teisėjų padėjėjus, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;
5.13. pavaduoja kitą teisėjo padėjėją, jam nesant darbe, laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
5.14. vykdo kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 5 271 7382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.